26.7 C
Nowy Jork

885 tys. zł więcej na promocję zatrudnienia

Published:

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DF-I.4021.13.7.2016.MG z dnia 09.06.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 885 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z tego:
744,3 tys. zł na osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. PUP będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…) pkt 2-6 (tj. bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający, co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni) z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia. Oferowane formy aktywizacji:
staże dla 100 osób – umowy zawierane na okres 4 miesięcy z wymaganą deklaracją zatrudnienia po zakończonym stażu na okres minimum 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy;
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla 5 osób;
refundacja kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy dla 5 skierowanych bezrobotnych.
140,7 tys. zł na realizację robót publicznych dla 20 osób kwalifikujących się do autorskiego programu PUP ,,KIERUNEK-RODZINA” tj. osób bezrobotnych tworzących wspólne gospodarstwo domowe, w którym co najmniej 2 dorosłe pozostają bez pracy i są zarejestrowane w tut. PUP ze statusem bezrobotnego.
Wnioski na wskazane formy można składać od dnia dzisiejszego do wyczerpania limitu środków.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu – https://skarzysko.praca.gov.pl

 info PUP Skarżysko-Kamienna

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img