Problem z wypalaniem traw

Pożary traw i nieużytków to odwieczny problem, dotyczący obszarów całego kraju, ale bardzo uciążliwy dla mieszkańców powiatu skarżyskiego. Rozmiary problemu są naprawdę duże, co jest widoczne w prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną statystykach. Ze względu na skalę procederu wypalania traw w roku 2017 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej powstała specjalna strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl. Zachęcamy do jej odwiedzin.
Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Z całą pewnością problem jest bardziej widoczny na terenach gmin, gdzie procent wykorzystania ziemi na produkcję rolną jest mały albo niewielki w porównaniu do wielkości powierzchni całej gminy – czyli brak upraw i właściwego gospodarowania ziemią oraz jej wykorzystania. Kolejny problem – jak wynika ze statystyk – to przyczyny związane bezpośrednio z porą dnia oraz miejscem powstawania zdarzeń – najczęściej pożary traw na nieużytkach powstają przy uczęszczanych szlakach kolejowych i drogowych, ale bardzo często również przy ścieżkach spacerowych w godzinach 1300÷ 1900.

Przytoczymy teraz kilka danych ze statystyk ogólnopolskich:
– w roku 2016r. 29% wszystkich pożarów to pożary traw i nieużytków, czyli co 3 pożar odnotowany w ubiegłym roku dotyczył wspomnianego problemu,
– 51% pożarów traw w roku 2016 powstało w marcu i kwietniu ,
– W roku 2016 spłonęło łącznie 12036 ha,
– średnia prędkość pożaru trawy to 20 km/h dla porównania średnia prędkość biegacza to 19 km/h,
szybka jazda na rowerze to ok. 30 km/h,
– na przestrzeni od roku 2011 do 2016 w statystykach odnotowano, że średnio w ciągu roku mamy 10 ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów traw,
– straty związane z pożarami traw w roku 2016 oszacowano na 87 000 000zł, strażacy wyjeżdżali co 14 min do pożaru trawy i akcja gaśnicza trwała 52 min,.

Statystyki powiatu skarżyskiego też obrazują skalę zjawiska.
W miniony weekend w dniach od 31 marca do 2 kwietnia skarżyscy strażacy interweniowali 49 razy przy pożarach traw. W tym roku strażacy PSP wspólnie z druhami ochotniczych straży pożarnych gasili 118 pożarów traw na łąkach, na terenach rolniczych i w samym mieście. Średnio co 38 min wyjeżdżano do pożarów traw na nieużytkowanych, terenach rolniczych i miejskich. W roku ubiegłym w analogicznym okresie interweniowano „tylko” 47 razy. Stanowi to wzrost o blisko 60 % więcej zdarzeń w stosunku do roku 2016. Statystyki sporządzane dla całego województwa świętokrzyskiego obrazują, że mimo niewielkiej powierzchni powiatu, zaliczamy się do niechlubnej czołówki pod względem interwencji związanych z pożarami traw.

Pomijając wyjaśnienie i opis szkodliwości wypalania traw i nieużytków, który opisywany jest wielokrotnie w środkach masowego przekazu, musimy przypomnieć że wypalanie traw jest procederem zakazanym w naszym prawodawstwie. Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627):
• art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.)
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych. • art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru

W związku z tym, zwracamy się z ponownym apelem do mieszkańców naszego powiatu o rozsądek a także informowanie policji o zauważeniu przypadków celowych podpaleń. Przy okazji przedstawionych zestawień ponawiamy apel o bezpieczne zachowanie się w dniach wolnych od pracy oraz zajęć szkolnych i jednocześnie prosimy o zaniechanie wypalania traw.

opracował:mł. bryg. Michał Ślusarczyk – KP PSP Skarżysko-Kamienna

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial