Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej okiem nowego dyrektora

Prezentacja dochodów i wydatków jednostki za lata 2015 – 2017.

Dlaczego ?

W ostatnim czasie na lokalnych forach internetowych pojawia się wiele spekulacji na temat działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych, zarówno w aspekcie realizowanych zadań jak i związanych z tymi zadaniami wydatków. Szczególne emocje naszych lokalnych, skarżyskich internautów budzą wydatki poszczególnych jednostek, a nieprzyzwoite wręcz podniecenie u wielu wywołują liczby związane z wynagrodzeniami pracowników.

Jako nowy dyrektor Centrum Obsługi Inwestora, korzystając z jawności finansów publicznych, jak i będąc zainspirowanym wieloma pytaniami mieszkańców naszego Miasta, postanowiłem zaprezentować internautom i mieszkańcom Miasta dochody i wydatki Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej za lata 2015 – 2017 (za rok 2017 stan za 11 miesięcy). W tym miejscu zamierzam przedstawić jedynie dane finansowe, bez odnoszenia się do realizowanych działań, a tym bardziej ich oceny. Prezentację działań COI przedstawię w oddzielnym artykule, zaś ich ocenę pozostawiam mieszkańcom naszego Miasta.

Poza w/w przesłankami, moje działanie wynika także z faktu, że obejmując stanowisko dyrektora COI przyjąłem zasadę maksymalnej jawności i przejrzystości podejmowanych działań i dokonywanych wydatków. Należy bowiem zauważyć, że przejrzystość gospodarki finansowej jednostki to podstawa dobrego zarządzania powierzonym majątkiem gminy, czyli majątkiem należącym do nas wszystkich – mieszkańców Skarżyska – Kamiennej.

Mam nadzieję, że dzięki poniżej zaprezentowanym danym każdy z Mieszkańców będzie miał możliwość wyrobienia sobie własnego zdania, co do zasadności i wysokości dochodów i wydatków ponoszonych przez COI. Unikniemy w ten sposób kreowania zwyczajnych plotek i powtarzania półprawd, które z czasem zaczynają żyć własnym życiem i prowadzą do wielu, zupełnie niepotrzebnych, nieporozumień.

Niniejszy materiał został przesłany do znanych mi skarżyskich portali internetowych, wraz z prośbą o jego bezpłatną publikację w niezmienionej formie. Decyzja o jego publikacji leży wyłącznie w gestii redaktorów tychże portali, zaś osobiście nie mam żadnego wpływu na to, który z portali dokona publikacji, a który z takiej możliwości nie skorzysta.

Kierując się otwartością na Państwa opinie zachęcam do ich wyrażania w ramach komentarzy na forum. Każdy konstruktywny, również negatywny, komentarz będzie dla mnie cenny.

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej to jednostka organizacyjna gminy powołana w roku 2015 z inicjatywy Prezydenta Konrada Krӧniga. Jednostka rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2015 roku, tak więc analizując niżej przedstawione dane należy mieć na uwadze, że w roku 2015 COI działało przez 6 miesięcy. Podstawowe cele i zadania COI zostały wskazane w statucie, jednak na użytek niniejszej prezentacji możemy wskazać, że należą do nich przede wszystkim promocja gospodarcza miasta i wspieranie przedsiębiorców oraz inwestorów działających na terenie naszego miasta, jak i tych, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w mieście.

Dla realizacji swoich celów i zadań COI zostało wyposażone w majątek, na który składa się udział w nieruchomości położonej przy ul. Legionów 122 D (biurowiec LIPSK). Ponadto COI zostało zobowiązane do zarządzania i administrowania w/w nieruchomością oraz częściowo nieruchomością stanowiącą własność gminy, na której znajduje się Skarżyski Inkubator Technologiczny. Sposób gospodarowania powierzonym majątkiem decyduje o dochodach, które COI przekazuje na rzecz gminy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że COI jest jednostką budżetową, a więc wszelkie uzyskiwane dochody odprowadza na rzecz gminy, zaś wydatki pokrywa ze środków przekazanych przez gminę. Nie ma tu zastosowania zasada równoważenia wydatków przez dochody, co jest naturalne dla tego typu jednostek, gdyż ich podstawowym celem nie jest maksymalizacja zysku.

 

Dochody Centrum Obsługi Inwestora w latach 2015 -2017

Na dochody uzyskiwane bezpośrednio przez COI złożyły się przede wszystkim czynsze za najem powierzchni biurowych w budynku przy ulicy Legionów 122 D oraz powierzchni konferencyjnej i informacyjnej na terenie tejże nieruchomości, jak i opłaty wnoszone przez przedsiębiorców za usługę „Wirtualne Biuro”. Dodatkowo należy tu także doliczyć dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Kształtowanie się wysokości dochodów z powyższych tytułów w latach 2015 – 2017 przedstawia wykres nr 1.

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych COI za lata 2015 – 2017.

Jak widzimy, w każdym z „pełnych” lat funkcjonowania COI, zrealizowano dochody, które przekroczyły pierwotnie przyjęty plan. Oczywiście plan dochodów był w ciągu roku zwiększany, tak aby odzwierciedlał bieżące dochody jednostki i aby na koniec każdego roku obrachunkowego nie odbiegał w sposób istotny od faktycznego wykonania, ale i tak udało się Centrum Obsługi Inwestora zrealizować dochody wyższe od zakładanych. To fakt.

 

Wydatki Centrum Obsługi Inwestora w latach 2015 -2017.

Na wydatki ponoszone bezpośrednio przez COI składa się szereg wydatków, które są ujmowane w planie finansowym zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Dla uzyskania większej przejrzystości będę jednak posługiwał się utworzonymi na użytek tej prezentacji kategoriami wydatków, tak aby każdy z mieszkańców wiedział na co i w jakiej wysokości wydajemy nasze wspólne pieniądze. Zacznijmy jednak od ogólnego spojrzenia na plan wydatków i jego wykonanie dla poszczególnych lat.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych COI za lata 2015 – 2017.

Czy zwrócili Państwo uwagę, że porównanie roku 2015 do roku 2016 to ogromny wzrost wydatków ? To jednak wzrost tylko pozorny, gdyż jak wspomniałem na wstępie, w roku 2015 COI funkcjonowało tylko 6 miesięcy, a więc i wydatki poniesione w roku 2015 należy interpretować proporcjonalnie do długości działania jednostki. Pierwsze, pełne lata, które możemy rzetelnie porównywać to lata 2016 i 2017. Tu jednak obserwujemy nieznaczny spadek wydatków. Uwzględniając fakt, że dane za rok 2017 dotyczą 11 miesięcy, mogę stwierdzić, że najprawdopodobniej rok 2017 zamkniemy na poziomie zbliżonym do roku 2016.

 

Powyżej porównaliśmy wydatki planowane z wydatkami faktycznie wykonanymi w sposób ogólny. Przejdźmy więc teraz do szczegółów. Pragnąc jak najlepiej zobrazować przeznaczenie naszych wspólnych pieniędzy, posłużę się skonstruowanymi na użytek tej prezentacji kategoriami wydatków: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii dla budynku LIPSK, remonty budynku LIPSK, opłaty za telefon i internet, delegacje pracowników COI, usługi zewnętrzne, w tym forum, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, pozostałe wydatki bez wynagrodzeń. Proszę teraz spojrzeć na poniższy wykres.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych COI za lata 2015 – 2017.

 

Istotną kategorią wydatków są wydatki związane z zakupem usług zewnętrznych, w tym organizacją międzynarodowego forum inwestycyjnego. W skład tej kategorii wchodzą również przeróżne rodzajowo, dodatkowe wydatki np. uczestnictwo w targach i spotkaniach informacyjno-handlowych, usługi monitoringu i ochrony mienia, serwis urządzeń, obsługa informatyczna COI, sporządzanie i wydruk materiałów promocyjnych, zakup drobnego poczęstunku na spotkania z przedsiębiorcami itp. Najistotniejszą pozycję w tej kategorii stanowi oczywiście międzynarodowe forum inwestycyjne oraz uczestnictwo w targach i spotkaniach informacyjnych. Kwestia forum inwestycyjnego i związanych z tym kosztów była wielokrotnie poruszana przez internautów. Proszę jednak zwrócić uwagę, że formuła forum z roku na rok się poszerza, a koszty jego realizacji wpływające na całość wydatków tej kategorii, zmniejszają się. W tym miejscu warto również zastanowić się jakie cele i zadania realizuje COI – czyżby promocję gospodarczą Miasta i działania o charakterze informacyjnym skierowane do przedsiębiorców i inwestorów ?

Dominującą kategorią wydatków ponoszonych przez COI są także wydatki związane z zakupem energii elektrycznej jak i cieplnej dla budynku biurowego przy ulicy Legionów 122D. Jednakże wydatki te muszą być realizowane, aby utrzymać budynek w niepogorszonej kondycji technicznej. Ich wysokość jest determinowana niskim standardem energetycznym budynku oraz wzrastającymi cenami energii, podczas gdy wielkość zużycia energii pozostaje właściwie na niezmienionym poziomie. Zapewne znają Państwo tę sytuację z własnego doświadczenia, gdy mimo czynionych oszczędności i tak płacimy coraz więcej.

Pozycją budzącą w naszym Mieście wielkie zainteresowanie internautów są również wydatki na delegacje służbowe. Niezrozumiała jest z mojego punktu widzenia ta nadmierna ekscytacja, gdyż kwestie wydatków związanych z delegacjami reguluje stosowne rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, gdzie wyraźnie wskazano, jakie środki przysługują pracownikowi w trakcie podróży służbowej. Podróże służbowe wszystkich pracowników COI kosztowały najwięcej w roku 2016 bo w sumie była to kwota 21.959,44 zł. Średnio każdy z pracowników „wyjeździł” wówczas przez cały rok kwotę 2.744,93 zł, na co złożyły się koszty przejazdów, noclegów i diet. Czy to dużo czy mało ? Jeśli bilet kolejowy drugiej klasy do Warszawy w obydwie strony kosztuje ok. 80 zł, zaś tani nocleg ze śniadaniem w hotelu kosztuje ok. 190 zł, nie licząc już obowiązkowej diety, to każdy z pracowników COI mógł w ciągu roku odbyć hipotetycznie 10 takich podróży służbowych, czyli średnio 1 podróż w miesiącu. Oczywiście to tylko przykład, który jak każdy przykład obarczony jest ogromnym uproszczeniem. Faktyczna liczba podróży służbowych pracowników COI dla poszczególnych lat przedstawia się następująco: 2015 rok – 17 delegacji, 2016 rok – 31 delegacji, 2017 rok – 56 delegacji. W sumie przez ponad 2,5 roku działalności COI, 8 pracowników odbyło w sumie 104 podróże służbowe.

Pozostałe wydatki bez wynagrodzeń, choć stanowią istotną pozycję w całości wydatków COI, to jednak obejmują standardowe wydatki dla każdej jednostki administracji publicznej, takie jak ubezpieczenia, podatki, składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. Są to należności o charakterze obowiązkowym, nie można ich uniknąć, a więc pozostawię je bez komentarza.

 

Zatrudnienie w Centrum Obsługi Inwestora.

Liczba zatrudnionych pracowników to jeden z ulubionych tematów internautów. W latach 2015 – 2017 zatrudnienie w COI pozostawało w zasadzie na niezmienionym poziomie. Zmieniały się stanowiska, zmieniali się pracownicy, ale ich liczba właściwie pozostawała bez zmian. Poniżej przedstawiam jak kształtowało się zatrudnienie w COI w latach 2015 – 2017

 

Tabela 1 – Liczba pracowników zatrudnionych COI w latach 2015 – 2017 (stan na 31 grudnia)

2015 2016 2017
Liczba pracowników 7 8 8

 

Liczba pracowników nie zwala z nóg, jeśli uwzględnimy ilość zadań oraz stanowiska, które muszą istnieć w każdej jednostce, aby mogła ona w ogóle działać. Poza dyrektorem, głównym księgowym, radcą prawnym, w COI zatrudnionych jest obecnie jeszcze 5 pracowników. Tak więc zadania COI są realizowane przez 8 pracowników, z których każdy wykonuje dodatkowo czynności skierowane wyłącznie do wewnątrz jednostki.

Obecnie w COI wprowadzamy zmiany organizacyjne, aby przygotować się do wdrażania nowych działań, takich jak choćby utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Postaram się wkrótce upublicznić zaktualizowany regulamin organizacyjny COI, tak aby wszyscy Mieszkańcy mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną naszej jednostki.

 

Wynagrodzenie pracowników COI.

Na koniec pozostawiłem temat, który budzi najwięcej kontrowersji, a więc wynagrodzenia. Osobiście słyszałem wiele mitów na temat niebotycznych wynagrodzeń urzędników. Były to oczywiście mity bo po bliższym przyjrzeniu się sprawie, rzeczywistość była zupełnie inna. Piszę to świadomie, gdyż w Polsce rozwija się wciąż mit niebywałej zamożności urzędników, zaś faktycznie sami urzędnicy, w swej przeważającej masie, zarabiają poniżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Wracając do tematu wynagrodzeń pracowników COI, to przedstawiam je w tabeli poniżej.

 

Tabela 2 – Wynagrodzenia brutto pracowników COI w latach 2015 – 2017 w ujęciu zbiorczym.

2015 2016 2017
Wynagrodzenia pracowników wraz z nagrodami – wydatki faktycznie poniesione 111.173,83 zł 295.923,29 zł. 286.876,05 zł.

(dane za 11 miesięcy)

 

Kwoty na pierwszy rzut oka wyglądają fascynująco. Spójrzmy jednak na nie nieco dokładniej, aby uchwycić, ile środków realnie trafia do kieszeni statystycznego pracownika COI. Muszę posłużyć się w tym przypadku uśrednieniem. Tak więc dla obliczenia średniego wynagrodzenia zastosowałem proste działanie polegające na zsumowaniu wydatków na wynagrodzenia w COI, w tym na ewentualne nagrody w danym roku. Następnie tak uzyskaną sumę podzieliłem przez liczbę pracowników i liczbę miesięcy. Wyniki przedstawiam poniżej.

 

Tabela 3 – Wynagrodzenia pracowników COI w latach 2015 – 2017 w ujęciu jednostkowym;

2015 2016 2017
Średnie, miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika COI 2.647,00 zł 3.082,53 3.259,96 zł

(dane za 11 miesięcy)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce 3.900,00 zł 4.047,00 zł 4.256,00 zł

(dane za III kw. 2017)

Średnie, miesięczne wynagrodzenie netto pracownika COI 1.910,53 zł 2.214,53 zł 2.337,85 zł

(dane za 11 miesięcy)

 

W tym momencie średnia, miesięczna kwota wynagrodzenia brutto pracownika COI nie wygląda już tak okazale jak poprzednio. To, że jest ona znacznie niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, może niektórych z internautów, szczególnie tych najbardziej zapalczywych, wprawić w niemałe osłupienie. Nie jest to oczywiście kwota niska, ale czy jest to kwota, jak twierdzą niektórzy, nieprzyzwoicie wysoka ? Proszę zwrócić uwagę, że jest to kwota brutto, a więc dla urzędnika „do ręki” będzie to kwota jeszcze mniejsza, co szacunkowo przedstawia ostatni wiersz tabeli. A więc czy opinia o horrendalnych zarobkach urzędników jest uzasadniona ?

 

I co z tego wynika ?

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że bardzo się cieszę, iż mogłem przybliżyć Państwu dane o dochodach i wydatkach COI za lata 2015 – 2017. Niestety nie są one sensacyjne i nie da się wokół nich zbudować, w mojej ocenie, żadnej teorii o charakterze spiskowo – awanturniczym, ewentualnie przygodowo – awanturniczym. To zwykłe dane obrazujące oczywiste fakty, jakich mnóstwo w każdej gminie w Polsce, a mianowicie:

  • Każda jednostka, jeśli ma tylko ku temu sposobność, stara się generować dochody dla swojej gminy;
  • Najwięcej środków finansowych tego typu jednostki przeznaczają na wydatki na utrzymanie już istniejącego majątku gminy oraz na wszelkiego rodzaju usługi będące emanacją aktywności danej jednostki, jak i na wynagrodzenia pracowników;
  • W jednostce są zatrudnieni pracownicy – to podstawowa obsada umożliwiająca realizację zadań;
  • Pracownicy odbywają podróże służbowe – to naturalne, biorąc pod uwagę cele i zadania COI;
  • Średnie, miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników są na „normalnym” poziomie w naszym regionie, choć z punktu widzenia pracowników zapewne są za niskie, zaś z punktu widzenia osób postronnych, za wysokie. Wynagrodzenia te jednak nawet nie zbliżają się do średniej krajowej.

 

Tak oto prezentuje się Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej od strony finansowej.

 

Sławomir Ciaś

Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 

 

Materiał jaki otrzymaliśmy pokazuje również to co Pan dyrektor pominął w swojej analizie, a mianowicie to, że gmina co rok dokłada do działalności COI ponad 600 000zł. Od początku jej istnienia gmina musiała dołożyć do jej funkcjonowania 1 500 000 zł. W sytuacji zadłużenia gminy nie jest to korzystny trend. Z każdej analizy można wybrać to co nas interesuje, ale nie pokazuje złożoności problemu. Na plus można przyjąć otwartość dyrektora co do przejrzystości funkcjonowania COI.  Redakcja umówiła się z dyrektorem na szczegółowe pytania co do jednostki. Na początek jego pracy życzymy sukcesów w zarządzaniu i liczymy na rzetelność.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial