Czy to nowe wysypiska śmieci w Gminie Bliżyn?

Kilka lat temu gdy jeden z biznesmenów zakupił nieruchomość przy zalewie w Bliżynie, opowiadano, że powstanie tam restauracja, baza hotelowo-wypoczynkowa. Takie małe Las Vegas! W rzeczywistości powstała kopalnia piasku po której pozostały wielkie doły z zastojami śmierdzącej wody. Piasek został sprzedany a teraz doły zasypywane są gruzem i zmieszanymi odpadami. Należy pamiętać, że gruz też jest odpadem. Dziwi nas, że tak prowadzona rekultywacja tego terenu nie przeszkadza władzom Gminy Bliżyn, radnym! Gdy jeden z mieszkańców wyrzucił śmieci do lasu, to grzebano w nich, aby znaleźć ich właściciela. Wszczęte śledztwo zakończyło się sukcesem dla gminy i surowym ukaraniem sprawcy. Natomiast powstające od paru lat wysypisko śmieci przy zalewie w Bliżynie nie budzi żadnych reakcji władz samorządowych. Aż trudno to zrozumieć? Gmina Bliżyn przez lata budowała wizerunek gminy ekologicznej? Teraz na naszych oczach sprzeniewierza się swojej wizji.

W związku z licznymi skargami mieszkańców Gminy Bliżyn radny Mieczysław Bąk zwrócił się do Starosty Skarżyskiego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy Starostwo określiło warunki i sposób rekultywacji wyrobiska po kopalni piasku przy zalewie w Bliżynie?
 • Kto kontroluje, monitoruje prowadzoną rekultywację?
 • Czy z tytułu eksploatacji kopalni piasku przy zalewie w Bliżynie wpływały podatki do budżetu Starostwa, czy budżetu Gminy Bliżyn?

 

Kolejna sprawa bulwersująca mieszkańców to wywożenie odpadów na teren nowej kopalni piasku w Wołowie.  Radny Bąk skierował i w tej sprawie pytania do Starosty Skarżyskiego:

 • Czy pan Starosta przyznał koncesję na eksploatację – wydobycie piasku w kopalni Wołów Gm. Bliżyn na działce nr ewidencyjny 639, metodą odkrywkową?
 • W jaki sposób pan Starosta zadbał o interes powiatu w zakresie zabezpieczenia prawnego przed uszkodzeniem drogi powiatowej nr 0444T, na której dopuszczalne obciążenie nacisku osi wynosi 8t. W przyjętej Prognozie Oddziaływania na Środowisko dla tej inwestycji zapisano cyt. „do obsługi komunikacyjnej terenu kopalni wskazuję drogę powiatową nr 0444T graniczącą z terenem kopalni„. Eksploatacja drogi powiatowej przez samochody o MC 60 ton całkowicie doprowadzi do jej dewastacji. Kto w przypadku zniszczenia wyremontuje tą drogę, Starostwo, czy właściciel prowadzący kopalnię?
 • Czy Starostwo z tytułu udzielonej koncesji uzyska do budżetu powiatu jakieś opłaty od właściciela prowadzącego kopalnię, np.: opłatę eksploatacyjną lub inną?
 • Czy podległe Staroście służby przewidziały prowadzenie monitoringu wywozu piasku z kopalni w celu kontroli, czy właściciel kopalni stosuje się do wymogu prawnego cyt. „Ze względu na niewielkie zakładane wydobycie do 20 000 m3/rok tj. ok. 55 m3/dobę”? W jaki sposób będzie prowadzona kontrola wywozu?
 • Czy zostały naruszone stosunki wodno-prawne poprzez wycinkę drzew w strefie przybrzeżnej (według interpelacji Radnej Moniki Sokołowskiej zgłoszonej na sesji Rady Gminy w Bliżynie?) Ścięte drzewa leżą w rzece.
 • W jaki sposób ma zostać przeprowadzona rekultywacja wyrobiska w Wołowie, jeżeli w Prognozie Oddziaływania na Środowisko ujęto: „obecnie nie jest ustalony przewidywany sposób rekultywacji wyrobiska”?
 • Jakie działania podjęło   Starostwo   na   skargę Radnej   Sokołowskiej
  o utwardzeniu drogi dojazdowej do kopalni gruzem rozbiórkowym, w którym znajdują się odpady? Jak to ma się do zapisów w Prognozie Oddziaływania na Środowisko, że odpady powstałe w trakcie eksploatacji kopalni mają być gromadzone w kontenerze i wywożone przez specjalistyczną firmę? Jest wręcz przeciwnie, odpady są nawożone na teren kopalni! Zaznaczamy, że teren kopalni piasku Wołów leży w granicach Suchedniowsko -Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i w granicach GZWP Nr 415 „Górna Kamienna” na terenie którego jest ujęcie wody w Gostkowie dla  Gminy Bliżyn

Radny Powiatu Skarżyskiego Mieczysław Bąk

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Goście

W interpelacji nawiążę do wniosków zgłoszonych na dzisiejszej sesji Rady Gminy Bliżyn.

Pani Monika Sokołowska zwróciła się do powiatu o wyjaśnienie sensu odpowiedzi na złożone przez nią pismo w sprawie przemieszczających się drogą powiatową nr 0444T w Wołowie ciężkich samochodów o ciężarze ok. 60 t, do kopalni Wołów. Droga ta ma ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych do 8 t. Otrzymała odpowiedź podpisaną przez członka zarządu Panią Annę Leżańską cyt: „W celu przejazdu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 8 t należy wystąpić o zgodę do zarządzającego ruchem na drogach powiatowych”.

Pytam, kto ma wystąpić o taką zgodę?

Radna Monika Sokołowska zwróciła się do powiatu o pomoc i prosiła, aby starostwo podjęło działania w celu wstrzymania ruchu samochodów, które niszą tą drogę.

Radna Monika Sokołowska dzwoniła na policję w tej sprawie, ale według jej oświadczenia policja przyjechała dopiero po kilku godzinach od zgłoszenia.

Brakuje pieniędzy na remonty dróg w powiecie, a tu brak jakichkolwiek działań ze strony zarządu powiatu. Samochody jeżdżą bezkarnie.

Czyżby byli równi i równiejsi, ponad prawem w powiecie skarżyskim? Z zaistniałych faktów wynika, że tak.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial