Dramatyczny list od pracowników MKS

Do naszej redakcji wpłynął dramatyczny list o sytuacji jaka obecnie panuje w skarżyskim MKS, kierowany do Prezydnta Konrada Kroniga przez pracowników MKS-u. Wbrew zapewnieniom Prezesa Iskry i Konrada Kroniga, spółka jest w fatalnej sytuacji, dużo gorszej niż wcześniej z powodu działań Prezesa Iskry. O konkretach można wyczytać w treści listu poniżej. 

 

Szanowny Pan Konrad Krönig

Prezydent Miasta

Skarżysko-Kamienna

 1. Czytając pańskie pismo z dnia 25.08.2015r. skierowane do związków zawodowych przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Stwierdzenia Pańskiego pisma – „że ciężka sytuacja Spółki jest wynikiem braku odpowiedniego zarządzania nią w poprzednich latach”, „że władze Spółki podejmują kroki aby zapewnić stabilność zatrudnienia”, że w Spółce są pozytywne zmiany – nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i faktami. Co więcej świadczą, że nie ma Pan pełnej wiedzy o kondycji finansowej Spółki i bezprawnych działaniach Prezesa B. Iskry (wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy).

Zarządzanie Prezesa B. Iskry jest jaskrawym przykładem jak w ciągu 7 miesięcy mimo sprzyjających warunków (większe dopłaty z Gminy o 300 tysięcy zł. niż w 2014r. , spadek cen paliwa, taka sama ilość wozokilometrów) można doprowadzić spółkę do zapaści finansowej.

Pańskie pismo może też świadczyć, że akceptuje Pan działalność Prezesa B. Iskry, która właśnie prowadzi prostą drogą do zapaści finansowej Spółki.

Proszę pamiętać, że jako Prezydent pełni Pan funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki i ponosi Pan odpowiedzialność za poczynania Prezesa B. Iskry.

 1. Powodowani troską o przyszłość Spółki pragniemy Panu przedstawić aktualną sytuację w Spółce – bo tak dalej być nie może. Stwierdzenie, że obecna ciężka sytuacja finansowa Spółki jest wynikiem braku odpowiedniego zarządzania w poprzednich latach jest nieudolną próbą, usprawiedliwieniom działań Prezesa B. Iskry zmierzających do regresu finansowego i zaprzeczeniem jakiegokolwiek racjonalnego zarządzania.

 2. Panie Prezydencie dlaczego Pan ignoruje fakt, że straty w Spółce za 7 miesięcy 2015r. wynoszą 539 215,80 zł. (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych osiemdziesiąt groszy), są już większe o 240 tysięcy zł. niż straty za cały 2014 rok.

Do sytuacji finansowej wrócimy w dalszej części pisma.

Przypominamy też że poprzedni Prezes J.M. Gajewski corocznie otrzymywał absolutorium i zostawił Spółkę w dobrej kondycji finansowej (zgromadzone środki na dzień 1 lutego 2014 gwarantowały pełną spłatę zadłużenia).

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działalność byłego Prezesa J.M. Gajewskiego. Wnioskowała o przyznanie mu dorocznych nagród. Od 2011r. Prezes J.M. Gajewski rezygnował z tych nagród.

 1. Należy też zaznaczyć, że sam Pan Prezydent zaakceptował działalność Prezesa J.M. Gajewskiego. Przejawiło się to jasno w utrzymaniu na funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Ożoga, który pełni tą funkcję nieprzerwanie od 2007r.

 2. Aktualna sytuacja finansowa w Spółce przedstawia się następująco:

Za 7 miesięcy 2015r. Spółka poniosła straty w wysokości 539 125, 80 zł. a więc o prawie 240 tysięcy zł. większe niż w 2014r. Za 8 miesięcy straty w Spółce kierowane przez B. Iskrę zbliżają się do 650 tysięcy zł. i będą nadal rosły.

Straty za 8 miesięcy 2015 przekroczą łącznie straty w 2013, 2014 roku.

Jak może Pan pisać, że ciężka sytuacja finansowa Spółki jest wynikiem braku odpowiedniego zarządzania w poprzednich latach. Możemy tylko wyrazić duże ubolewanie, że nie zauważa Pan krytycznej sytuacji Spółki. Liczby, wskaźniki, wyniki przecież mówią same za siebie.

 1. Panie Prezydencie na 2015 rok Spółka otrzymała dopłatę z miasta w kwocie 4 152,597 zł. a więc większą o ponad 300 tysięcy zł. niż w 2014r. Jest to największa dopłata w 60 letniej historii MKS.

Od kilku miesięcy Spółce sprzyja też znaczny spadek cen paliwa. Koszty zużycia paliwa właśnie z uwagi na spadek cen są niższe za 7 miesięcy 2015 r. o 110 tysięcy niż w 2014r. Ilość przejechanych wozokilometrów jest identyczna jak w 2014r.

 1. Przy racjonalnym zarządzaniu Spółka powinna aktualnie przynosić zysk, a ponosi ogromne straty. W jaki sposób więc B. Iskra doprowadził w tych niezwykle korzystnych okolicznościach dla Spółki (największe w historii MKS dopłat, niskie ceny paliwa) do zapaści finansowej. Jeśli Pan Prezydent do chwili obecnej tego nie wie, to zdiagnozujemy tą sytuację w dalszej części pisma.

 2. Pisze Pan, że władze Spółki podejmują kroki aby zapewnić stabilność w zatrudnieniu. To czyste kpiny z Pana strony – Panie Prezydencie. Naszym zdaniem w Spółce nastąpiła zupełna destabilizacja zatrudnienia.

Zwolniono z przyczyn ekonomicznych 6 pracowników w większości o wysokich kwalifikacjach i długoletnimi stażami pracy. Natomiast do Spółki przyjęto 17 nowych pracowników. Zatrudniono też 2-ch kierowców z których jeden został zwolniony za kradzież paliwa (w grudniu 2014, zapadł prawomocny wyrok – odrzucający pozew pracownika o przywrócenie do pracy). Drugi kierowca został zwolniony za niewłaściwy stosunek do pasażerów. Prawomocny wyrok oddalający jego powództwo zapadł w listopadzie 2014r.

Przyjęto do Spółki bliską znajomą Pana Prezydenta – Panią [edit] i [edit]. Oboje dostali wynagrodzenie średnio o 1500 zł. większe niż dotychczasowi pracownicy z dużymi kwalifikacjami i wieloletnim stażem, którzy zostali zwolnieni z przyczyn ekonomicznych. [edit] zatrudniona jako specjalista ds. ruchu otrzymała wynagrodzenie 4451 zł miesięcznie, a Pan [edit] były kierownik działu ruchu zwolniony z przyczyn ekonomicznych zarabiał 3200 zł. i posiadał ponad 30-letni staż pracy. Pan [edit] zatrudniony jako kierownik Stacji Diagnostyki otrzymał wynagrodzenie 4460 zł., a zatrudniony poprzednio Pan Franciszek Sobczyk miał wynagrodzenie w wysokości 2900 zł. [edit] przepracował również w MKS-ie również ponad 30 lat został on zwolniony z przyczyn ekonomicznych !!! Pozostali nowi przyjęci pracownicy dostali tez wynagrodzenie średnio o 1000 zł. większe niż dotychczasowi pracownicy Spółki. W Spółce zatrudniono drugiego radcę prawnego, udzielane są zlecenia dla kolejnych kancelarii prawnych.

W Spółce znalazł też zatrudnienie na umowę zlecenia za znacznym wynagrodzeniem, pracownik lokalnej telewizji [edit].

 1. W Spółce zatrudniono dwóch radnych Rafała Lewandowskiego i Grzegorza Wiśniewskiego na stanowiskach Zastępców Dyrektorów mimo że w Spółce od ponad 30 lat istniało tylko jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora. Co więcej obaj panowie otrzymali znacznie wyższe wynagrodzenie niż dotychczasowy jeden Zastępca Dyrektora.

Rafał Lewandowski zatrudniony jako Dyrektor Administracyjny (nowe stanowisko) otrzymał wygrodzenie w kwocie 5.050 00zł., wraz z dodatkami ZUZP. Grzegorz Wiśniewski został zatrudniony na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. eksploatacyjno naprawczych z wynagrodzeniem 5.967,00zł wraz z dodatkiem funkcyjnymi 500 zł. i dodatkami ZUZP. Poprzedni zastępca Dyrektora ds. techniczny [edit] zarabiał 4400 zł. miesięcznie.

 1. W wyniku zatrudnienia od lutego 2015r. – 17 osób, wypłat odpraw osobom zwalnianych z przyczyn ekonomicznych – koszty wynagrodzenia za 7 miesięcy 2015r. wzrosły w stosunku do 7 miesięcy 2014r.

o około 20% !!!!!!!! o kwotę prawie 500 tysięcy zł. (pięćset tysięcy złotych) !!!!. Koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zleceń w tym wynagrodzenie Pana [edit]) wzrosły aż o 116% o kwotę 55 tysięcy zł. w stosunku do 2014r.

 1. Symptomatyczne jest to, że mimo rosnących strat Pan Prezydent od 1 lipca 2015r. przyznał Prezesowi B. Iskrze wynagrodzenie w kwocie 9 950 zł. (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Przypominamy, że poprzedni Prezes Pan J.M. Gajewski po 8 latach zarządzenia i wyprowadzenia Spółki z kryzysu otrzymywał 8 500 zł. ( osiem tysięcy pięćset złotych). Rozpoczął w 2007r. z wynagrodzeniem 5 700 zł. Aktualne wynagrodzenia Prezes B. Iskry mimo strat za 7 miesięcy 2015r. większych niż łączne straty za lata 2013 i 2014 jest większe od poprzedniego Prezesa o 1450 zł. Wynika z tego, że Pan Prezydent przyjął regułę że im gorsze wyniki w Spółce tym większe wynagrodzenie dla Prezesa B. Iskry.

 1. Prosimy Pana Prezydenta aby zapoznał się z protokółem i wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy z 29.07.2015r. Z tych dokumentów wynika , że Prezes B. Iskra łamie prawo pracy i prawo pracowników. Jak na razie efektem końcowym jest skierowanie przeciwko Prezesa B. Iskry do Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie go za wykroczenia z art.281 § 1,2 Kodeksu Pracy.

Sześciu pracowników zwolnionych z przyczyn ekonomicznych złożyło w Sądzie Pracy pozwy o przywrócenie do pracy.

 1. Pisze Pan w swoich pismach, że nie zauważamy pozytywnych zmian w Spółce.

Uważamy że okres od czerwca 2007r. do lutego 2015r. (kadencja Prezesa J. M. Gajewskiego) był najlepszym okresem dla Spółki od ponad 30 lat. Nastąpiły pozytywne zmiany we wszystkich dziedzinach funkcjonowania Spółki. Zakupiono w tym okresie 23 autobusy (5 nowy i 18 używanych Manów w bardzo dobrym stanie), dokonano remontów i modernizacji wszystkich obiektów Spółki, stworzono nowy układ przestrzenny Spółki, prawie co rok dokonywano regulacji płac. W 2007r. gdy Prezes J.M .Gajewski obejmował funkcje Prezesa Spółka była na skraju bankructwa. Straty wynosiły wówczas 77,8 % kapitał zakładowego. Mimo permanentnie zaniżanych dopłat Urzędu Miasta w dniu 2 lutego 2015r. w chwili odwołania J.M. Gajewskiego ze stanowiska straty wynosiły 59,3% kapitału zakładowego, a więc były o 18% niższe.

 1. Aktualnie nie zauważamy żadnych pozytywnych zmian.

Powoływanie się na nieznaczny większy wpływ z działalności ubocznej – jest kpiną w kontekście bardzo dużych i ciągle rosnących strat w Spółce, prowadzących do utraty płynności finansowej. Swoją drogą dziwne jest powoływanie się na wpływy z serwisu który i tak ponosi straty.

 1. Panie Prezydencie kierując się jak najlepiej pojętym interesem Spółki, pracowników i ich rodzin uważamy, że dalsze zatrudnienie B. Iskry na stanowisku Prezesa Zarządu jest działaniem na szkodę Spółki. Dlatego też wnosimy o niezwłoczne odwołanie Prezesa B. Iskry ze stanowiska i powołanie nowego Prezesa w drodze konkursu.

Powołanie Prezesa w drodze konkursu zapowiedział Pan podczas swojej kampanii wyborczej. Niestety danego słowa Pan nie dotrzymał. Pisały o tym związki zawodowe w oświadczeniu z dnia 14.01.2014r. skierowanym do Pana Prezydenta które przesyłamy w drodze przypomnienia.

Oświadczenie w załączeniu.

Przypuszczamy, że nie zdecydował się Pan na ogłoszenie konkursu, bo gdyby taki konkurs ogłoszono to by B. Iskra – aktualny Prezes po prostu nie zostałby dopuszczony do tego konkursu z uwagi na brak jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu.

 1. Panie Prezydencie dochodzą do nas informacje w które nie chce nam się wierzyć. Prosimy więc o rozwianie naszych obaw. Podobno straty w Spółce generowane są celowo, aby Spółkę zlikwidowano a następnie sprywatyzowano na rzecz Pana Marka Iskry – ojca Prezesa B. Iskry. O wiarygodności Pana M. Iskry możne sporo przeczytać w internecie.

Zapewniamy , że wszystkie dane liczbowe, wszystkie podane fakty są zgodne z prawdą. W razie wątpliwości każdy może je sprawdzić powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznych.

Nie podpisujemy pisma obawiając się represji gdyż w Spółce panuje atmosfera zastraszania i szykanowania pracowników.

Pracownicy MKS w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o.

Do wiadomości:

 1. Pan Andrzej Bętkowski Poseł na Sejm RP,

 2. Pani Marzena Okła-Drewnowicz Poseł na Sejm RP,

 3. Pani Maria Zuba Poseł na Sejm RP,

 4. Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

 5. Pan Jan Maćkowiak Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,

 6. Pan Andrzej Brzeziński Z-ca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna,

 7. Pan Andrzej Golik Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej,

 8. Radni Rady Miasta Skarżysko-Kamienna,

 9. Rada Nadzorcza MKS Spółka z o o. w Skarżysku-Kamiennej

Do mediów:

 1. skarzysko24.pl,

 2. TSK24.pl,

 3. echodnia.eu,

 4. Gazeta Wyborcza.pl.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial