23.3 C
Nowy Jork

Filmowcy kręcą horror w Skarżysku! Aktorami mieszkańcy.

Published:

Cie­m­ną, nie­­o­świe­­tlo­­ną dro­­gą je­­dzie sa­­mo­­chód oso­­bo­­wy, mi­­ja ko­­le­j­ne se­r­pe­n­ty­­ny, wo­­kół ota­­cza go mro­cz­na, pra­­da­w­na Pu­sz­cza Jo­­dło­­wa gór świę­­to­­krzy­­skich. Nagde dochodzi do wypadku. Brak zasięgu sieci komórkowych zmusza poszkodowanych do ruszenia po pomoc na własną rękę. Przed nimi gęsty i mroczny las…

– Jak się za­cho­wa­my w ciem­nym le­sie bez na­dziei na po­moc? Jak bę­dzie­my się za­cho­wy­wać kie­dy do­trze­my do miej­sca gdzie wszyst­ko rzą­dzi się in­ny­mi pra­wmi?  – pytają prowokacyjnie  filmowcy na stronie internetowej projektu.

Odludzie

Po­my­sło­daw­cą stwo­rze­nia i pro­du­cen­tem fil­mu jest Łu­kasz Ur­ban z fir­my Łuk­k­film, za sce­na­riusz i re­ży­se­rię od­po­wia­da­ją: Kor­nel Da­nie­le­wicz, Ka­mil Ber­na­tek, zdję­cia do fil­mu zre­ali­zu­ją: Kon­rad Ko­pyc­ki i Mar­cin Ko­sma­la, za krew, ra­ny i sa­dy­stycz­ną fi­ne­zję jest od­po­wie­dzial­ny cha­rak­te­ry­za­tor Ce­za­ry Ko­strzew­ski, w mo­men­tach bez kr­wi, za wy­gląd po­sta­ci od­po­wia­dać bę­dzie An­na Kuc­per – ma­keup, na­to­miast spra­wa­mi tech­nicz­ny­mi zaj­mie się jej dro­gi mał­żo­nek Krzysz­tof Kuc­per.

www.filmodludzie.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img