Interpelacja Radnego Mariusza Bodo

Na sesji w dniu  23.03.2018r poruszałem ponownie temat przejecie nieodpłatnie działek 24/1  i 98/9 od PKP. Otrzymałem odpowiedź, że w dniu 5.02.2018r gmina wysłała niezbędne dokumenty potrzebne spółce PKP celem podpisania aktu notarialnego po którym to gmina stanie się właścicielem wymienionych działek. Od tego czasu minęło przeszło 4 miesiące.

Moje pytanie:

Czy gmina podpisała już akt notarialny dotyczący w/w działek ? Jeśli tak to kiedy?

 Jeśli nie do dlaczego?

Jak wiemy nasze miasto ubiegało się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” Na konkurs, w którym alokacja wynosiła 8 mln PLN, wpłynęły dwa wnioski – Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. Jak słyszeliśmy z doniesień medialnych Jedynie projekt starachowicki przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną.

Moje pytanie:

Co było powodem, że nasze miasto nie otrzymało dofinansowania w kwocie blisko 5 milionów złotych?

Jak się dowiedziałem dyrektor Skarżyskiego Szpitala zwrócił się do Pana prezydenta Konrada Kröniga o dofinansowanie na zakup karetki w kwocie 100 000zł. Niestety pan prezydent nie wyraził zgody na dofinansowanie karetki.

Moje pytanie:

Dlaczego nie zgodził się pan na dofinansowanie zakupu karetki?

Według danych uzyskanych  trybie dostępu do informacji publicznej  wynika, że :

  1. w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”  w granicach miasta Skarżyska-Kamiennej dostęp do nowo wybudowanej kanalizacji  uzyskało 2 036 nieruchomości, z czego 1 874 zostało podłączone do kanalizacji.
  2. W latach 2015 – 2018 prezydent wydał jedynie  510 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej (z informacji jakie otrzymałem wynika, że część z nich została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stwierdziło Samorządowe Kolegium Orzekające), a wiele nieruchomości nie zostało objętych postępowaniem w tym zakresie, mimo, że spełniają przesłanki do ustalenia opłaty adiacenckiej, a termin wszczęcia postępowania w tych sprawach już minął.

Art. 5. 1. Ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mówi, że

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1)  nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;”

Moje pytanie:

Proszę o podanie o jaką kwotę zostały uszczuplone dochody miasta  w wyniku zaniechania przez prezydenta Konrada Kröniga wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką  w przypadkach, w których należało ją naliczyć?

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial