Interpelacja Radnego Piotra Brzezińskiego

Pan Konrad Krӧnig

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z funkcji Radnego Rady Miasta – art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594
z późniejszymi zmianami) oraz § 45 Statutu Miasta Skarżysko – Kamiennea, zgłaszam interpelacje
w następujących sprawach:

 1. Fundacja Orlen – dar serca przeznaczyła ponad 1 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa dzieci w pobliżu szkół w całej Polsce. Realizacja takiego projektu jest możliwa dzięki programowi „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach którego, jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o fundusze. „Bezpieczna droga do Szkoły”, to program, który startuje wraz z początkiem lipca. O fundusze na poprawę oznakowania przejść drogowych mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, będące jednocześnie zarządcami dróg. Aplikacje należy składać od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku. Następnie wnioski będą oceniane. Pod uwagę będzie szczególnie brane usytuowanie przejścia, uzasadnienie konieczności wyboru oraz efekty jakie zostaną osiągnięte i będą miały wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy w danym miejscu po wprowadzeniu oznakowania. Program ma zostać rozstrzygnięty do końca listopada 2017r. Tak więc zachęcam pana Prezydenta oraz odpowiednie jednostki merytoryczne Urzędu Miasta abyśmy jako gmina przystąpili to tego programu w celu pozyskania zewnętrznych funduszy na oznakowanie przejść, a tym samym poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół w naszej gminie.

 2. Proszę o przedstawienie danych odnośnie postępowania rekrutacyjnego jakie było prowadzone w przedszkolach na rok szkolny 2017/2018. Proszę o podanie danych całościowo oraz
  w rozbiciu na poszczególne placówki odnośnie ilości: miejsc w placówkach, złożonych podań, przyjętych i nieprzyjętych dzieci z podziałem na wiek dziecka. Czy w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte będą tworzone dodatkowe oddziały? Jeśli tak, to proszę o podanie
  w których placówkach i ile oddziałów będzie tworzonych. Proszę o podanie kwot jakie będą przeznaczone na dostosowanie nowych pomieszczeń do prowadzenia zajęć (sale lekcyjne, sanitariaty, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci, itp.).

 3. Proszę o podanie ilości dokonanych zgłoszeń urodzeń dzieci w rozbiciu na 2014,2015, 2016
  i 2017.

 4. W projekcie uchwały dotyczącej przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna” znalazły się zapisy, które mówią o przekroczeniu zanieczyszczeń typu PM10, PM2,5 oraz poziomu beznoapirenu. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej m.in. poprzez zachęty do wymiany urządzeń grzewczych (13 pieców do wymiany). W nieodległej przeszłości głośno się mówiło o smogu, który również był odczuwalny w naszym mieście. Uważam, że należy dbać
  o środowisko w którym mieszkamy. Uważam również, że należy budować wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta na temat jakości powietrza, którym oddychamy. Zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływa na nasze zdrowie. Należy zwracać uwagę, czym palimy w piecach, bo tym oddychamy. Dlatego też proponuję aby rozważyć możliwość instalacji systemu monitoringu jakości powietrza z możliwością zdalnego dostępu dla mieszkańców.

Radny Rady Miasta
Skarżysko-Kamienna

Piotr Brzeziński

The following two tabs change content below.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial