26.7 C
Nowy Jork

Inwestycje w powiecie skarżyskim w roku 2016

Published:

W najbliższym czasie powiat skarżyski realizować będzie 6 inwestycji na drogach powiatowych, które polegać będą na przebudowie dróg takich jak: Mroczków-Redocin w Bliżynie, ul. 1-go Maja, ul. Rycerskiej, ulic Szydłowieckiej i Niepodległości wraz z rozbudową ul. Wiejskiej i budową ronda na skrzyżowaniu Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej oraz przebudowie ul. Langiewicza i rozbudowie mostu w Suchedniowie. Łączna wartość tych inwestycji to kwota blisko 8 mln. zł. Ze środków zewnętrznych takich jak rezerwa budżetu państwa i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powiat skarżyski pozyskał blisko 950 tys. zł na rozbudowę mostu w Suchedniowie (183 537 zł) i na przebudowę drogi Mroczków – Rędocin (762 639 zł). Oczekuje także na podpisanie umowy dofinansowania przyznanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego z Narodowego Funduszu Przebudowy Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 mln.800 tys. zł na przebudowę ul. Szydłowieckiej i Niepodległości.

Na obecną chwilę rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T Mroczków – Rędocin w gminie Bliżyn. Wykonawcą zadania będzie firma TRAKT S.A. z Piekoszowa. W tym roku w ramach I etapu realizacji zadania wykonane zostaną: rozbiórka istniejących zjazdów, przepustów i nawierzchni, frezowanie, poszerzenie nawierzchni, przebudowa przepustu skrzynkowego, masa, warstwy asfaltowe, poprawa odwodnienia, zjazdy, pobocza, plantowanie i humusowanie skarp oraz oznakowanie.  Wartość robót wynosi 1 198 554,07 zł.

redocin

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z wykonawcą na rozbudowę obiektu mostowego w ul. Żeromskiego w  Suchedniowie. Zadanie realizować będzie firma Fart z Kielc. W ramach zakresu robót wykonane zostaną m.in. odmulenie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie – balustrad, nawierzchni na istniejącym moście, umocnienia stożków nasypowych, gzymsów, kap chodnikowych, częściowe skucie płyty pomostu i skrzydełek, odbudowę skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych wraz z ławą kotwioną do korpusu przyczółków, nawierzchni na moście i w zakresie rozkopu czy montaż barieroporęczy oraz barier drogowych. Przewiduje się tam także budowę kładki dla pieszych – mówi starosta Jerzy Żmijewski. Wartość robót wynosi 367 147 ,12 zł. Dofinansowanie zewnętrzne z rezerwa budżetu państwa to kwota 183 573 zł. Termin realizacji zadania przewidziany jest na 15.10.2016 r.

suchedniow

Najdroższą tegoroczną inwestycją drogową realizowaną przez powiat skarżyski będzie przebudowa ul. Szydłowieckiej i Niepodległości oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą a Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Będzie ona kosztować powiat skarżyski prawie 4 mln. zł. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 2 085 mb, w tym:

 • ul. Szydłowiecka i Niepodległości – 1223 mb;
 • ul. Wiejska – 862 mb.

Zakres robót obejmuje: ul. Szydłowiecka i Niepodległości:

 • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z MMA;
 • budowę chodnika;
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
 • przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków;
 • wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego;
 • regulację urządzeń podziemnych. ul. Wiejska:
 • skrzyżowanie ul. Sokolej i Wiejskiej w formie ronda o średnicy wyspy 12 m
 • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z MMA;
 • budowę chodnika;
 • budowę ścieżki rowerowej;
 • budowę oświetlenia;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę wodociągu;
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
 • przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków;
 • wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego;
 • regulację urządzeń podziemnych;
 • przebudowę istniejących zatok postojowych

Jak zaznacza starosta Jerzy Żmijewski wykonawca, który został odrzucony ze względu na złożenie oferty niezgodnej ze specyfikacją odwołał się KIO. …Instytucja orzekająca rozstrzygnęła na naszą korzyść, ale ten proces proceduralny trochę nam przedłuża termin przekazania wykonawcy placu budowy. [..]. powinniśmy ten plac budowy przekazać do końca tego miesiąca i w lipcu powinny rozpocząć się prace. Wykonawcą już po tym rozstrzygnięciu jest firma Budromost Starachowice. […] proces inwestycyjny będzie trwać ok. 4 miesiące, dlatego będziemy wnioskować do Pani Wojewody, o przedłużenie czasu realizacji zadania. Otrzymaliśmy na to zadnie dofinansowanie w wysokości prawie 1 mln. 800 tys. zł z Narodowego Funduszu Przebudowy Infrastruktury Drogowej oraz z gminy Skarżysko-Kamienna 400 tys. zł. – dodaje starosta.

starosta_zmijewski

Ponadto na etapie rozstrzygnięcia przetargu jest zadanie dotyczące przebudowy ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej. Najniższa zaproponowana kwota wynosi 474 646,91 zł.  Długość odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 800 mb. natomiast zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, frezowanie nawierzchni pod MCE, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni, wykonanie MCE i warstw asfaltowych, poprawę odwodnienia, wykonanie zjazdów i poboczy. Przewidywany termin realizacji zadania do końca września 2016 r.

Natomiast na etapie przygotowania przetargu są dwie kolejne inwestycje planowane do realizacji w tym roku przez powiat skarżyski. Są to: dokończenie przebudowy ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz przebudowa chodnika ul. Langiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w Suchedniowie (Etap I). Na oba zadania przewidziano łącznie w budżecie powiatu kwotę 500 tys. zł.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img