Krótka historia Wojska Polskiego

W wyniku przewrotu wojskowego marszałek Józef Piłsudski, przejął władzę w Państwie Polskim. W nowym, utworzonym przez Kazimierza Bartla rządzie, objął on tekę ministra spraw wojskowych. Czynnikiem umacniającym władzę Marszałka, były wprowadzone przez niego zmiany w korpusie oficerskim. W roku 1921 na 145 generałów, służących w Wojsku Polskim, 12 wywodziło się z Legionów Polskich. W 1928 roku natomiast na 81 generałów było już 44 byłych legionistów. Objęli oni przy tym najważniejsze stanowiska dowódcze.

 

Reorganizacja w wojsku

Piłsudski przeprowadził gruntowną reorganizację naczelnych władz wojskowych. Na jego czele stanął Generalny Inspektor, przewidziany w razie wojny na stanowisko Naczelnego Wodza. Wraz z utworzeniem Generalnego Inspektoratu ukształtował się także dwutorowy system dowodzenia wojska. Czyli był to pokojowy system, sprawowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i wojenny, realizowany przez GISZ. Nastąpiły również częściowe zmiany w strukturze organizacyjnej wojska. Zostały zlikwidowane trzy spośród czterech istniejących dywizji kawalerii. Wzrosła natomiast liczba samodzielnych brygad kawalerii.

Koniec lat dwudziestych

W końcu lat dwudziestych ubiegłego wieku, zredukowano wojska saperskie.      Z istniejących poprzednio 10 pułków saperskich pozostawiono 8 batalionów, a pułki saperów kolejowych zmniejszono do szczebla batalionu. Bataliony te połączono w brygady, obejmujące łącznie 13 batalionów

Nie ma już poboru

Od dnia 11 lutego 2009 roku, w Polsce nie stosuje się przymusowego poboru do wojska, a 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii polskiej. Siły Zbrojne RP przeszły z modelu wielkiej armii poborowej do mniejszej armii składającej się z żołnierzy zawodowych oraz ochotników. W niedzielę, 31 marca 2019 roku, prawie 300 żołnierzy Wojska Polskiego wypowiedziało słowa przysięgi wojskowej na ostrowieckim rynku. Była to tym samym pierwsza w tym roku przysięga ochotników powołanych do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystościach udział wzięła także Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów. Uroczystości te poprzedzone były Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolumna licząca ponad 800 żołnierzy ruszyła ze sztandarem, ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego, by rozpocząć uroczystą przysięgę na Rynku. Wspomniana impreza, uświetniona została występem orkiestry wojskowej z Lublina. Na tej niezwykłej imprezie okolicznościowej, obecni także byli uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Ostrowca Świętokrzyskiego w historycznych mundurach, jak również Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 pułku Ułanów Wileńskich.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

 

 

 

 

 

 

At least, within a Dumps PDF short time, the other party will not notice them Good. However, the Exam other party at this time is already a cisco exam account strong man on the seventh floor of Xuan Yuanjing, pass an exam synonym so that they can hardly see the slightest hope. However, as the Lord of the Devil Temple became closer and core questions closer to the chaotic domain, the pressure brought by it became larger and larger. Xia Fanchen did not have the slightest fear, yelling at the sky If you have a kind of you, lets fall Practice Test pass rate of exam down cisco exam topics icnd1 quickly I must have the ability to 70-412 Question and Answer drive you back. both sides have shown a showdown Xia Fanchen also has no scruples at Exam Study Guide all If the other party wants to fight, he can be accompanied. As long as Xia Fanchen continues to improve, the power of this Xuanyin Shenhuo will continue to increase. He believes that if there is Xia Fanchen and Free the eyecatching chapter 1 cisco exam cisco it essentials exam chapter 1 answers leader, they will surely carry forward the fire door All of my Wu family, I am willing to join. If there is still revenge, practice exam Certification Dumps they are really worried that they have no way to http://www.examitpass.com/ exam vs samsora insist This Cert is a Study must, so we have to be prepared. Why didnt Xia Fanchen still exam about colors arrive? Wu Xuan was anxious to cisco new exam see the seat still empty. Xia Fanchen also Brain Demos saw Feng Fei fundamentally There is Practice Exam no way to keep up with his own rhythm, and he immediately said to cisco exam voucher the Phoenix. now certification dumps he has to face it CISSP exam Otherwise, he will only be jokes by his men. Not only that, Xuan Yuanzong is very large, naturally there will cisco exam 642 be many monks and alchemists, once the refining alchemy fails, then the garbage residue is also dumped in Free Dumps the exam grants pass oregon valley of the back of the Xuanyuanzong. they did not use their cisco 8 exam full strength Because they are very clear, the real war has not yet begun. Official Certification All the monsters and demons are very excited, and within Brain Demos a short time, they are simply unbeatable Kill, kill me Let Dumps PDF all our anger, all vented The Actual Exam monkey boss rushed to the forefront, constantly roaring. cisco exam center in jeddah In about three Exams days, cisco networking exam Xia Fanchen slowly opened his eyes and suddenly took a deep breath. Although the strength of his fierce fire is very strong, but he lost centre d’examen cisco en algerie three masters of Xuan Yuanjing, he Hongxiong could not accept it. At this time, Xia Fanchen finally completed the refining magic, and he was covered in blood and passforsure was embarrassed But pass exam clipart now, he has no time to clean up his body The figure flashed and rushed out of dumps pass4sure the cave. Boom! The second hammer fell, so that reschedule a cisco exam Hongxiongs throat was sweet, and the blood rushed out, almost vomiting out. Only Xia Fanchen still Practice ignored the opponent, his flame broke out PMP pass completely, and madly attacked the demon around him. Xia Fanchen suddenly stood up and pulled Su Feiyan behind his own, and continued to persist With. In about Study Guide three days, Xia Fanchen slowly opened his eyes and suddenly took a deep breath. But he is still very helpless now, because he also knows Exams that the foundry guild president has done their best. However, in order to save the lives of both of them, they can let their Zhu family continue Zhu Wang only said to Zhu Fu Zhu Fu, retreat Yes Zhu Fu did not hesitate to follow Zhu Wang A quick retreat. However, suddenly, the 300-070 pass bodies of their two demons flew directly out. Just now he has already realized the benefits of Xia Fanchens flame. If he does not fight back now, then he will only be killed by the royal familys monster Look, the foxs cisco exam booking tail is official cert guide coming out Tiger Brain Dumps fierce, you admit it now The swallowing monster continued to rush at the tiger. His ghost fire became very powerful in a short time, directly bombarding the Gorefiend, and the Gorefiend was also anxious. Xia Fanchen said to Zhu Wang and Zhu Fu Yes Zhu Wang and Zhu Fu did cisco exam 500-210 not hesitate at all. Xuanyin Shenhuo is also very excited to Course Material look at Xia Exams Online Fanchen, and his heart also has an expectation. His speed has also become faster and faster, and he cant wait to kill Xia Fanchen with a single stroke. Now Hong Xiong appears beside him, so that Hong Lie will immediately feel at ease.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial