Mariusz Bodo przedstawił program

Kandydat na prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej Mariusz Bodo przedstawił swój program wyborczy dla Skarżyska. Na na Placu Staffa przy Miejskim Centrum Kultury z dziennikarzami spotkali się także kandydaci PiS Rady Miasta, Rady Powiatu Skarżyskiego oraz do Sejmiku województwa świętokrzyskiego. Mariusza Bodo wspierali parlamentarzyści: Pani posłanki Anna Krupka i Maria Zuba oraz prezes PiS w Świętokrzyskim poseł Krzysztof Lipiec.

7 x S DLA SKARŻYSKA

 1. SZANSA ROZWOJU

 1. Reorganizacja i rewitalizacja miejskiego transportu zbiorowego (nowe autobusy, mikrobusy, linia nocna, zintegrowanie transportu miejskiego z połączeniami kolejowymi).

 2. Nowe miejsca parkingowe: budowa parkingów naziemnych i wielopoziomowych.

 3. Remonty ulic oraz utwardzanie dróg gruntowych (projekt realizowany zgodnie z harmonogramem obejmującym trzy kolejne lata, opracowanym wspólnie z radami osiedli).

 4. Przystąpienie gminy Skarżysko-Kamienna do programu MIESZKANIE PLUS.

 5. Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie dokumentacji
  i pozwoleń dla terenów aktywności inwestycyjnej. Wyznaczenie kolejnych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrajanie terenów, na których możliwe jest postawienie osiedli budynków wielorodzinnych oraz kompleksów domków jednorodzinnych. Sukcesywne wykupy i scalanie gruntów pod przyszłe inwestycje.

 6. Wspieranie miejscowych przedsiębiorców poprzez dotacje, konsultacje prawne i administracyjne.

 7. Współpraca z Polską Agencją Przedsiębiorczości, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz z Polskim Funduszem Rozwoju.

 8. Rozwiązanie problemu Manhattanu – budowa hali targowej oraz remont targowiska miejskiego.

 1. SENIORZY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających seniorów, świadczonych w miejscu ich zamieszkania.

 2. Dofinansowanie do programów prozdrowotnych (szczepienia profilaktyczne, badania przesiewowe, rehabilitacja, badania wzroku i słuchu).

 3. Utworzenie Gminnego Centrum Wsparcia Seniorów.

 4. Dostosowanie miasta do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier architektonicznych.

 5. Zapewnienie wsparcia socjalnego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osobom długotrwale bezrobotnym.

 6. Wsparcie działalności skarżyskiego Uniwersytetu III Wieku.

 7. Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi, promowanie idei wolontariatu. Przejrzyste zasady, kryteria oraz mierniki oceny projektów składanych przez organizacje pozarządowe.

 1. SZKOLNICTWO

 1. Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych i przedszkoli.

 2. Gwarancja terminowego wypłacania wynagrodzeń dla pracowników sektora oświaty.

 3. Zwiększenie autonomii dyrektorów i rad pedagogicznych szkół.

 4. Doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny (tablice interaktywne, pracownie komputerowe oraz pracownie języków obcych).

 5. Włączenie Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu Pogorzałe do sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna.

 6. Wspieranie zajęć pozalekcyjnych, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.

 7. Nowe place zabaw przy przedszkolach dostępne dla mieszkańców po godzinach pracy placówki.

 8. Utworzenie szkoły o profilu sportowym na bazie Szkoły Podstawowej nr 13.

 1. SPOKOJNE I BEZPIECZNE MIASTO

 1. Budowa interaktywnych przejść dla pieszych, modernizacja oświetlenia ulicznego, rozwijanie monitoringu miejskiego oraz ścisła współpraca z policją.

 2. Montaż inteligentnych ławek oraz green spotów (punktów z możliwością doładowania smartfonów i tabletów, ze stałym dostępem do internetu przez łącze wi-fi, zasilanych energią elektryczną).

 3. Rozbudowa parków i ścieżek spacerowych – monitorowanych, bezpiecznych w dzień i w nocy.

 4. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania w kwocie 5000 złotych na dom.

 5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego na LED.

 6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

 7. Brak tolerancji dla wandalizmu.

 1. SPOŁECZNOŚĆ UCZESTNICTWA

 1. Zapewnienie możliwości stałego kontaktu mieszkańców z przedstawicielami władz miasta.

 2. Informowanie mieszkańców na bieżąco o celach, metodach, zasadności i kosztach realizowanych zmian, projektów czy inwestycji.

 3. Zapewnienie możliwości uczestnictwa mieszkańców w debatach o przyszłości miasta poprzez stworzenie platformy do konsultacji społecznych, by skarżyszczanie brali czynny udział w podejmowaniu strategicznych dla miasta decyzji.

 4. Możliwość monitorowania toku realizacji urzędowych spraw poprzez serwis online.

 5. Wsparcie twórców kultury związanych z naszym miastem poprzez stabilny system stypendialny i dotacje na realizację konkretnych projektów.

 6. Współpraca z uczelnianymi, szkołami i placówkami artystycznymi: muzycznymi i plastycznymi, poprzez wsparcie ich działań i włączenie w życie kulturalne miasta.

 7. Systematyczne monitorowanie potrzeb mieszkańców Skarżyska-Kamiennej poprzez wywiady środowiskowe.

 1. SPRAWNA OBSŁUGA INTERESANTÓW W URZĘDACH

 1. Skuteczna, szybka i przyjazna administracja samorządowa.

 2. Tylko jeden zastępca prezydenta.

 3. Organizacja darmowych szkoleń doskonalenia zawodowego.

 4. Stworzenie możliwości załatwienia wielu urzędowych spraw drogą internetową.

 5. Wprowadzenie nowoczesnych metod pracy połączonych z przyjaznym i otwartym podejściem do mieszkańców w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich podległych instytucjach samorządowych.

 1. SPORT I REKREACJA

 1. Budowa parku linowego przy Muzeum im. Orła Białego oraz aquaparku w centrum miasta.

 2. Przywrócenie tradycji corocznej rekonstrukcji „Bitwy o Skarżysko” oraz Skarżyskiego Pikniku Historycznego, udzielenie wsparcia dla cyklicznie organizowanych imprez sportowych.

 3. Opracowanie mapy atrakcji turystycznych wraz z bazą hotelową i gastronomiczną, promującej kuchnię regionalną oraz wskazującej najciekawsze wydarzenia kulturalne
  i sportowe (działanie przy wsparciu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

 4. Upamiętnienie dorobku trwale zapisanych w pamięci skarżyszczan artystów i animatorów kultury związanych z naszym miastem.

 5. Doposażenie plaży na Rejowie między innymi w pomost pływający.

 6. Remont boisk szkolnych przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, wyposażenie ich w bieżnie, orbitreki czy inne urządzenia sportowe.

 7. Przejęcie Stadionu Ruchu od PKP oraz plan budowy małego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego.

 8. Plan budowy orlika w dzielnicy Zachodnie przy Szkole Podstawowej nr 3

 9. Utworzenie strzelnicy w lokalizacji niezakłócającej spokoju osiedli mieszkaniowych.

 

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial