Mglista odpowiedź Konrada Kröniga 

Na sesji w dniu  23.03.2018r poruszałem ponownie temat przejecie nieodpłatnie działek 24/1  i 98/9 od PKP. Otrzymałem odpowiedź, że w dniu 5.02.2018r gmina wysłała niezbędne dokumenty potrzebne spółce PKP celem podpisania aktu notarialnego po którym to gmina stanie się właścicielem wymienionych działek. Od tego czasu minęło przeszło 4 miesiące. Moje pytanie:

Czy gmina podpisała już akt notarialny dotyczący w/w działek ? Jeśli tak to kiedy?

Jeśli nie do dlaczego?

W odpowiedzi na sesji poinformowano mnie, że czekają tylko na ustalenie terminy  podpisania aktu notarialnego przez PKP. Wszystko mogłoby wydawać, że jest w porządku. Jest niestety jedno ale to trwa już 4 lata. Poza tym czekanie na odpowiedź pisemną od PKP nie jest wytłumaczeniem. W dobie XXI wieku należy pamiętać że są takie wynalazki jak telefon czy e-mail.  

 

Jak wiemy nasze miasto ubiegało się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” Na konkurs, w którym alokacja wynosiła 8 mln PLN, wpłynęły dwa wnioski – Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. Jak słyszeliśmy z doniesień medialnych Jedynie projekt starachowicki przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną. Moje pytanie:

Co było powodem, że nasze miasto nie otrzymało dofinansowania w kwocie blisko  5 milionów złotych?

Na sesji poinformowano mnie, że Starachowice otrzymały dodatkowe punkty za to, że powołali w komórkę która będzie zarządzać energią. Natomiast nasza gmina postanowiła, że nie będzie powierzać tego zadania oddzielnej komórce. Natomiast zamierza w kolejnym rozdaniu ponowić wniosek o dofinansowanie. 

 

Jak się dowiedziałem dyrektor Skarżyskiego Szpitala zwrócił się do Pana prezydenta Konrada Kröniga o dofinansowanie na zakup karetki w kwocie 100 000zł. Niestety pan prezydent nie wyraził zgody na dofinansowanie karetki. Moje pytanie:

Dlaczego nie zgodził się pan na dofinansowanie zakupu karetki?

Na to pytanie prezydent Krzysztof Myszka (  gdyż Konrada Kröniga nie było już na sesji)  stwierdził, ze gmina dofinansowała zakup wozu strażackiego oraz samochodu dla policji, natomiast do zakupu karetki nie zamierzają dokładać, ponieważ i tak pomagają szpitalowi poprzez umarzanie podatku od gruntu.

 

Według danych uzyskanych  trybie dostępu do informacji publicznej  wynika, że :

  1. w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”  w granicach miasta Skarżyska-Kamiennej dostęp do nowo wybudowanej kanalizacji  uzyskało 2 036 nieruchomości, z czego 1 874 zostało podłączone do kanalizacji.
  2. W latach 2015 – 2018 prezydent wydał jedynie  510 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej (z informacji jakie otrzymałem wynika, że część z nich została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stwierdziło Samorządowe Kolegium Orzekające), a wiele nieruchomości nie zostało objętych postępowaniem w tym zakresie, mimo, że spełniają przesłanki do ustalenia opłaty adiacenckiej, a termin wszczęcia postępowania w tych sprawach już minął.

Art. 5. 1. Ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mówi, że

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1)  nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;”

Moje pytanie:

Proszę o podanie o jaką kwotę zostały uszczuplone dochody miasta  w wyniku zaniechania przez prezydenta Konrada Kröniga wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką  w przypadkach, w których należało ją naliczyć?

Na te pytania otrzymałem mglistą odpowiedź na piśmie z której nic nie wynika.

 

Ze względu na taka odpowiedź złożyłem kolejną interpelacje w dniu 11.07.2018r.

 

W związku z bardzo wymijającą odpowiedzią prezydenta  na moją interpelację w sprawie opłaty adiacenckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku proszę o konkretne  i wyczerpujące odpowiedzi na następujące pytania:

  1. czy prezydent dokonał analizy i oceny operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę, czy ocenił, co było obowiązkiem, ich prawidłowość i rzetelność, choćby poprzez sprawdzenie klasyfikacji gruntów, których dotyczyły decyzje?
  2. ile decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wydał prezydent właścicielom nieruchomości, które powinny być wyłączone  przedmiotowo na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.  „nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne” ?
  3. ile postępowań wszczęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w tym zakresie w związku  z prawdopodobieństwem wydania ich z rażącym naruszeniem prawa?
  4. ile decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w latach 2015-2018 zostało uchylonych przez SKO?
  5. ile nieruchomości, które nie są wyłączone przedmiotowo na podstawie art.143 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. działki sklasyfikowane jako budowlane, bądź, te dla których wydano  prawomocne decyzje o warunkach zabudowy nie zostało objętych  decyzjami ustalającymi opłatę adiacencką?
  6. Wiem, że decyzji dla właścicieli nieruchomości, którym należało ustalić opłatę adiacencką, a tego obowiązku zaniechano, jest wiele, a termin wszczęcia postępowania w tych sprawach już minął, więc ponawiam moje pytanie : o jaką kwotę zostały uszczuplone dochody miasta wyniku zaniechania przez prezydenta wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką  w przypadkach, w których należało ją naliczyć?
The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial