Mglista odpowiedź Konrada Kröniga 

Na sesji w dniu  23.03.2018r poruszałem ponownie temat przejecie nieodpłatnie działek 24/1  i 98/9 od PKP. Otrzymałem odpowiedź, że w dniu 5.02.2018r gmina wysłała niezbędne dokumenty potrzebne spółce PKP celem podpisania aktu notarialnego po którym to gmina stanie się właścicielem wymienionych działek. Od tego czasu minęło przeszło 4 miesiące. Moje pytanie:

Czy gmina podpisała już akt notarialny dotyczący w/w działek ? Jeśli tak to kiedy?

Jeśli nie do dlaczego?

W odpowiedzi na sesji poinformowano mnie, że czekają tylko na ustalenie terminy  podpisania aktu notarialnego przez PKP. Wszystko mogłoby wydawać, że jest w porządku. Jest niestety jedno ale to trwa już 4 lata. Poza tym czekanie na odpowiedź pisemną od PKP nie jest wytłumaczeniem. W dobie XXI wieku należy pamiętać że są takie wynalazki jak telefon czy e-mail.  

 

Jak wiemy nasze miasto ubiegało się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. “Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” Na konkurs, w którym alokacja wynosiła 8 mln PLN, wpłynęły dwa wnioski – Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. Jak słyszeliśmy z doniesień medialnych Jedynie projekt starachowicki przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną. Moje pytanie:

Co było powodem, że nasze miasto nie otrzymało dofinansowania w kwocie blisko  5 milionów złotych?

Na sesji poinformowano mnie, że Starachowice otrzymały dodatkowe punkty za to, że powołali w komórkę która będzie zarządzać energią. Natomiast nasza gmina postanowiła, że nie będzie powierzać tego zadania oddzielnej komórce. Natomiast zamierza w kolejnym rozdaniu ponowić wniosek o dofinansowanie. 

 

Jak się dowiedziałem dyrektor Skarżyskiego Szpitala zwrócił się do Pana prezydenta Konrada Kröniga o dofinansowanie na zakup karetki w kwocie 100 000zł. Niestety pan prezydent nie wyraził zgody na dofinansowanie karetki. Moje pytanie:

Dlaczego nie zgodził się pan na dofinansowanie zakupu karetki?

Na to pytanie prezydent Krzysztof Myszka (  gdyż Konrada Kröniga nie było już na sesji)  stwierdził, ze gmina dofinansowała zakup wozu strażackiego oraz samochodu dla policji, natomiast do zakupu karetki nie zamierzają dokładać, ponieważ i tak pomagają szpitalowi poprzez umarzanie podatku od gruntu.

 

Według danych uzyskanych  trybie dostępu do informacji publicznej  wynika, że :

  1. w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”  w granicach miasta Skarżyska-Kamiennej dostęp do nowo wybudowanej kanalizacji  uzyskało 2 036 nieruchomości, z czego 1 874 zostało podłączone do kanalizacji.
  2. W latach 2015 – 2018 prezydent wydał jedynie  510 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej (z informacji jakie otrzymałem wynika, że część z nich została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stwierdziło Samorządowe Kolegium Orzekające), a wiele nieruchomości nie zostało objętych postępowaniem w tym zakresie, mimo, że spełniają przesłanki do ustalenia opłaty adiacenckiej, a termin wszczęcia postępowania w tych sprawach już minął.

Art. 5. 1. Ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mówi, że

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1)  nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;”

Moje pytanie:

Proszę o podanie o jaką kwotę zostały uszczuplone dochody miasta  w wyniku zaniechania przez prezydenta Konrada Kröniga wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką  w przypadkach, w których należało ją naliczyć?

Na te pytania otrzymałem mglistą odpowiedź na piśmie z której nic nie wynika.

 

Ze względu na taka odpowiedź złożyłem kolejną interpelacje w dniu 11.07.2018r.

 

W związku z bardzo wymijającą odpowiedzią prezydenta  na moją interpelację w sprawie opłaty adiacenckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku proszę o konkretne  i wyczerpujące odpowiedzi na następujące pytania:

  1. czy prezydent dokonał analizy i oceny operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę, czy ocenił, co było obowiązkiem, ich prawidłowość i rzetelność, choćby poprzez sprawdzenie klasyfikacji gruntów, których dotyczyły decyzje?
  2. ile decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wydał prezydent właścicielom nieruchomości, które powinny być wyłączone  przedmiotowo na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.  “nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne” ?
  3. ile postępowań wszczęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w tym zakresie w związku  z prawdopodobieństwem wydania ich z rażącym naruszeniem prawa?
  4. ile decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w latach 2015-2018 zostało uchylonych przez SKO?
  5. ile nieruchomości, które nie są wyłączone przedmiotowo na podstawie art.143 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. działki sklasyfikowane jako budowlane, bądź, te dla których wydano  prawomocne decyzje o warunkach zabudowy nie zostało objętych  decyzjami ustalającymi opłatę adiacencką?
  6. Wiem, że decyzji dla właścicieli nieruchomości, którym należało ustalić opłatę adiacencką, a tego obowiązku zaniechano, jest wiele, a termin wszczęcia postępowania w tych sprawach już minął, więc ponawiam moje pytanie : o jaką kwotę zostały uszczuplone dochody miasta wyniku zaniechania przez prezydenta wydania decyzji ustalających opłatę adiacencką  w przypadkach, w których należało ją naliczyć?
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial