Nabór do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018

Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do II edycji projektu „JOBfirma 2018” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Partnerami Paktu zatrudnieniowego ogłasza nabór do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018”, realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  1. osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

 Do projektu zostanie zakwalifikowanych 16 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:
Etap 1.   Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.Etap 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego przez osobę zainteresowaną. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych 16 osób, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej podczas oceny formalno-merytorycznej.Termin składania formularzy rekrutacyjnych: od dnia 05.03.2018 r. do dnia 20.03.2018 r., lub do końca dnia następnego po wpłynięciu 35-go kwestionariusza zgłoszeniowego.

W przypadku braku wystarczającej ilości złożonych formularzy, rekrutacja zostanie przedłużona.

Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu II edycji projektu JOBfirma 2018). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz
w siedzibie:  Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Klubu Integracji Społecznej MOPS Skarżysko-Kamienna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018”.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać: w PUP Skarżysko-Kamienna pok. 208 lub pod nr telefonu: 41 2517 367

UWAGA!

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie.

Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację grupy odbiorców projektu oraz liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

 Co można zyskać biorąc udział w projekcie ,,JOBfirma  2018”

1) objęcie pogłębionym poradnictwem zawodowym grupowym i indywidualnym, wypracowanie bilansu kompetencji

2) szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

3) uzyskanie wsparcia w trwałym powrocie na rynek pracy

4) w miarę możliwości finansowych PUP pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia poprzez usługi
i instrumenty rynku pracy

5) w przypadku indywidualnych potrzeb możliwość skorzystania z usług oferowanych na rzecz klientów przez Partnerów Paktu zatrudnieniowego

6) wzajemne wsparcie grupy uczestniczącej w projekcie

Przypominamy: wszystkie osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie ,,JOBfirma 2018” będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe.  Zakres wsparcia oferowanego w ramach usług Powiatowego Urzędu Pracy i pozostałych Partnerów Paktu będzie mocno zindywidualizowany, dostosowany do sytuacji społeczno-zawodowej i faktycznych potrzeb klienta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial