23.3 C
Nowy Jork

Nabór przedstawicieli OPP do udziału w pracach komisji konkursowej

Published:

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań  publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej:

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

– reprezentują  organizacje  pozarządowe  lub podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

–  nie  pozostają  wobec  wnioskodawców  biorących  udział  w  konkursie  w  takim  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

II. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

III.  Zgłoszenia kandydatów na członków  komisji  konkursowej należy przesłać na adres e-mail: lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl do dnia 16.01.2017 r. do godz. 14.00.

IV. Zarząd Powiatu Skarżyskiego dokona wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert, spośród złożonych zgłoszeń.

V. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII Członkowie komisji konkursowej.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.

2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1) czynny udział w pracach Komisji,

2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,

3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Skarżyskiego.

4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

5. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIA.docx

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img