Nielegalne wysypisko w sołectwie Wołów ?

Pomimo nakazu wydanego przez Woj. Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) zobowiązującego właściciela Domu Opieki w Ł. do usunięcia wszystkich odpadów z działki 639 w Wołowie w terminie do dnia 16.04.2018 r., odpady nie zostały usunięte. Odpady te można wywieźć samochodami o masie do 8 ton! Dlatego Prezes Stowarzyszenia „Uroczysko…” Gabriel Paduszyński oraz radny Mieczysław Bąk wystąpili z wnioskami do:

● WIOŚ w Kielcach o udzielenie informacji o podjętych dalszych działaniach zmierzających do realizacji wydanego zalecenia pokontrolnego w sprawie usunięcia odpadów z działki 639 w Wołowie.

● Wójta Gminy Bliżyn o skorzystanie z inicjatywy uchwałodawczej i skierowanie pod obrady najbliższej sesji projektu uchwały pn.: „W sprawie sprzeciwu przeciwko lokalizacji przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesach odzysku R oraz unieszkodliwiania D na działce nr. ew. 639 w miejscowości Wołów gmina Bliżyn, utwardzania dróg, gruntów i prowadzenia innych działalności gospodarczych szkodliwych dla człowieka i uciążliwych dla środowiska”(załączyliśmy projekt uchwał .

● Wójta Gminy Bliżyn o uchylenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn. Wydobycie piasków czwartorzędowych ze złoża „Wołów” znak GG.6220.1.2017  z dnia 27 czerwca 2017r. wydanej właścicielom Domu Opieki w Ł.

● Starosty Skarżyskiego o informacje czy Dom Opieki uzyskał zgodę na korzystanie z drogi w Wołowie pojazdów o masie powyżej 8 ton oraz kto wykonuje utwardzanie poboczy przy tej drodze.

● Dyrektora PLK Skarżysko Kamienna o informacje, czy wpłynął wniosek właściciela Domu Opieki w Ł.  o przebudowę przejazdu kolejowego do miejscowości Wołów na linii kolejowej Nr.25 Skarżysko Kamienna – Łódź umożliwiającego przejazd samochodów ciężarowych o masie powyżej 8 ton i jakie są decyzje w tej sprawie. Przedstawione inicjatywy mają na celu uniemożliwienie przetwarzania odpadów na działce nr. ew. 639 w Wołowie.

Radny M.Bąk zwrócił się do Starosty Skarżyskiego o zbadanie wniosku mieszkańców Zagórza  w sprawie nawożenia odpadów na prywatną działkę w tej miejscowości. Uzyskaliśmy odpowiedź, cyt; „Sprawa nawiezionych odpadów w … Zagórzu nie była dotąd zgłaszana przez mieszkańców do starostwa. Nawiezienie odpadów przez osobę prywatną i składowanie ich na działce prywatnej podlega art. 26 ustawy o odpadach. Na jego podstawie wójt,…., wydaje posiadaczowi odpadów decyzję nakazującą ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania”. Prezes Stowarzyszenia „Uroczysko…” Gabriel Paduszyński oraz radny Mieczysław Bąk zwrócili się do Wójta Gminy Bliżyn o zbadanie zgłoszonego wniosku i o informację, czy właścicielem tej nieruchomości jest Dom Opieki w Ł. Przygotowaliśmy również zapytanie do Wójta Gminy Bliżyn czy prowadzone prace ziemne przez właściciela Domu Opieki w Ł. na działce Nr. 844/35 przy zbiorniku w Bliżynie są w dalszym ciągu prowadzone w ramach rekultywacji terenu po kopalni piasku? Ponadto w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi na działce za „stacją paliw w Bliżynie” zwróciliśmy się z zapytaniem do Wójta Gminy Bliżyn pod jaką działalność gospodarczą przygotowywana jest ta nieruchomość? Wiarygodna odpowiedź w tej sprawie uspokoi zaniepokojonych mieszkańców.

Poprzednio na ten temat:  Czy to nowe wysypiska śmieci w Gminie Bliżyn?

źródło: Kurier Informator Stowarzyszenia „Uroczysko nad górną Kamienną”

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial