Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmienią się niektóre zasady udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych porad prawnych dołączy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a dostęp do obu tych form przysługiwać będzie każdemu, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Mieszkańcy powiatu skarżyskiego będą mogli skorzystać z 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, po jednym w Skarżysku-Kamiennej i Suchedniowie oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z podstawową zmianą wprowadzoną od nowego roku na mocy nowelizacji ustawy zrezygnowano ze spisu kategorii osób, którym taka bezpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługiwała. Dotychczas do takiej pomocy były uprawnione m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, kobiety w ciąży oraz ofiary klęsk żywiołowych. Natomiast znowelizowana ustawa umożliwia obecnie skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kolejna istotna zmiana zakłada, że w ramach systemu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone będzie również poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawową definicją będą to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z tą osobą planu działania i pomoc w jego realizacji. W szczególności chodzi tu o porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie ma pomóc w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych, w tym ułatwić osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, wykorzystanie uzyskanej wiedzy. Jak stanowi nowelizacja nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

W powiecie skarżyskim funkcjonować będą 3 punkty, w tym dwa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W punkcie zlokalizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej przy pl. Floriańskim 1 nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Natomiast punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego zlokalizowany w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18 w Suchedniowie
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert został powierzony Stowarzyszeniu Sursum Corda z Nowego Sącza. To samo stowarzyszenie prowadzić będzie punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczący się w budynku przy Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

W tym roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO
W 2019 r.
Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 13.00 – 17.00
środa: 9.00 – 13.00
czwartek: 13.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 12.00
2. Punkt w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18 w Suchedniowie.
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 13.00
wtorek: 13.00 – 17.00
środa: 9.00 – 13.00
czwartek: 13.00 – 17.00
piątek: 10.00 – 14.00
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Punkt w budynku przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105;
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7.00 – 11.00
wtorek: 16.00 – 20.00
środa: 16.00 – 20.00
czwartek: 16.00 – 20.00
piątek: 16.00 – 20.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial