Nowy dom pomocy społecznej i mieszkania chronione w budynku IIILO

Powiat Skarżyski będzie ubiegać się o środki z RPO WŚ i PFRON na utworzenie domu pomocy społecznej wraz z mieszkaniami chronionymi, w budynku po zlikwidowanym III LO im. S. Staszica w Skarżysku-Kamiennej. Utworzenie takiej placówki o charakterze pobytowo-opiekuńczej będzie przede wszystkim odpowiedzią na aktualne wyzwania wynikające z zaawansowanego procesu starzenia się mieszkańców powiatu i rosnące w związku z tym zapotrzebowanie w zakresie opieki nad osobami starszymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.3. Infrastruktura społeczna i zdrowotna) powiat może pozyskać środki na utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi, natomiast z PFRON-u na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny dziennego domu pomocy społecznej. Warunkiem ubiegania się o środki jest przygotowanie przez powiat skarżyski dokumentacji projektowej na adaptację budynku oraz studium wykonalności. Najniższy oferowany koszt wykonania takiej dokumentacji wynosi 84 870 zł, natomiast przygotowanie studium – 6,5 tys. zł. W związku ztym, iż koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji przewyższają pierwotnie zaplanowane w budżecie powiatu na ten cel 70 tys. zł, na najbliższej sesji rady powiatu, w uchwale dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. proponuje się zwiększenie planu o kwotę 22.000 zł na zadaniu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi
Dodatkowe środki na ten cel pochodzić będą z nadwyżki w planie na zadaniu związanym z rozbudową mostu w Suchedniowie. Jeśli radni przychylą się do proponowanych zmian w budżecie, powiat będzie mógł wykonać niezbędną dokumentację projektową.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial