Odpowiedź na Interpelacje

W odpowiedzi na moje interpelacje z sesji z dnia 22.12.2016r dotyczące kontroli w Muzeum Orła Białego otrzymałem odpowiedź, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nadużyć, ale kontrole wykazały nieprawidłowości, które są eliminowane na bieżąco.  Otrzymałem również kopie protokołów pokontrolnych zarówno z kontroli ZUS jak i audytu prowadzonego przez Urząd Miasta.

Co do kontroli ZUS  dotyczyła ona prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne wyniku, której stwierdzono bardzo wiele nieprawidłowości w sposobie naliczania składek ZUS. Wyniku kontroli .Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał dyrektora  Muzeum  Orła Białego do zapłacenia źle naliczonych składek w wysokości blisko 50 000zł.

Natomiast co audytu celem było zbadanie prawidłowości prowadzonej w instytucji kultury gospodarki finansowej oraz realizacji zadań i celów, a także poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Politykę rachunkowości prowadzi się na podstawie zarządzenia dyrektora z 2012r Wyniku kontroli stwierdzono brak aktualnego oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych, brak sporządzania terminowo miesięcznych wydruków obrotów i sald, numery dowodów księgowych nie zachowują chronologii , ewidencja operacji gospodarczych dokonywana jest według różnych zasad. Stwierdzono brak poprawnie funkcjonującego systemu określanego sposobu obiegu dokumentów, brak właściwej komunikacji interpersonalnej. Brak przestrzegania zasad określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych w zakresie chronologii, dekretacji i terminowości. Naruszono art. 53 ust.1  ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości przez dyrektora instytucji za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru. Stwierdzono również brak instrukcji inwentaryzacyjnej. W Muzeum nie zastosowano prawidłowo zasad przeprowadzania inwentaryzacji. Brak zarządzenia  inicjującego inwentaryzację , brak powołania zespołu do przeprowadzenia  tego spisu.

„Wyniku przeprowadzonych przez audytora badań pozwalają ocenić funkcjonowanie audytowanego obszaru negatywnie”

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial