Po Sesji Rady Miasta

W dniu 23.06.2016 w Miejskim Centrum Kultury odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, która jednocześnie była Sesją absolutoryjną.
Na początku rozpatrzono sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta Skarżysko-Kamienna. Przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz opinie Komisji Rewizyjnej, następnie przystąpiono do dyskusji. Pan Rafał Lewandowski mówił o znacznej poprawie w stosunku do rządów poprzednika, Radny Mariusz Bodo zwrócił uwagę, że w stosunku do planu na inwestycje przeznaczono ponad 3 500 000 zł natomiast wykonano tylko nieco powyżej 1 600 000 zł. Mówił też o wzroście kosztów na administracje, a także zwyżce wydatków na oświatę o 2 miliony zł mimo przeprowadzonej reformy likwidacji szkół. Wyniku głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 12 radnych głosowało za , jeden radny był przeciw a 8 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie przedstawiono wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta oraz opinie RIO o wniosku komisji Rewizyjnej.
Za absolutoriom dla Prezydenta głosowało 12 radnych 4 było przeciw, a 5 się wstrzymało.

IMG_4995

Po prezerwie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
Zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2016 ( 14 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących)
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031 (14 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących)
Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi      ( 20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący)
Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 20 za, 0 przeciw,1 wstrzymujący)
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ ( 18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujący)
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ( 18 za, 0 przeciw,  3 wstrzymujący)
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury ( 13 za, 4 przeciw,4 wstrzymujący)
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Muzeum Orła Białego( 12 za, 0 przeciw,9 wstrzymujący)
W sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR ( 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący)
Powołania Rady Seniorów ( 6 za, 13 przeciw, 2 wstrzymujący)
W sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Skarżysko-Kamienna ( 17 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący)
Zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul Osterwy 7 ( 14 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujący)
Uchylenia uchwały nr VII/39/2015 ( 18 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujący)
Uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię i paliwo gazowe ( 21 za, 0 przeciw,0 wstrzymujący)
Zmiany uchwały XXXI/80/2005 ( 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący)
Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna ( 15 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujący)
oraz w sprawie odwołanie radnego Jacka Ciepińskiego z Komisji Rewizyjnej ( 12 za,7 przeciw, 1 wstrzymujący)

Nigdy w historii samorządu skarżyskiego nie było przypadku by odwołano radnego z komisji. Pan radny musiał zajść za skórę Prezydentowi. Jest to ewidentne ograniczanie wykonywanie mandatu radnego. Nie tak dawno Konrad Krönig na uroczystościach z okazji Święta 3 maja mówił o zagrożonej demokracji w Polsce. To jak można nazwać to co zrobił Prezydent rękami radnych koalicji. Jednym słowem można to określić tyranią. Komitet Obrony Demokracji powinien maszerować dookoła Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej do końca kadencji Prezydenta.
Kolejnym punktem były interpelacje radnych. Jacek Cipiński mówił o wynajęciu pomieszczeń dla firmy wirtuale.pl. Konrad Wikariusz przypomniał o programie Senior-Wigor. Marcin Piętak mówił o braku porządku na chodnikach i ulicach miejskich. Mariusz Bodo dopytywał o konsultacje społeczne, mówił o zaniechaniu wykonania przez Prezydenta zadania kanalizacji deszczowej przy ul. Zielnej, Niepodległości oraz Sokolej i Żeromskiego. Radny Bodo wspomniał o pladze komarów i kleszczy i prosił Prezydenta by uwzględnił możliwość zastosowania oprysków w mieście. Rafał Lewandowski dopytywał o ofertę kulturalną w mieście na wakacje.

IMG_4992

IMG_4949

IMG_4919

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial