28.3 C
Nowy Jork

Po XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

Published:

W poniedziałek, 20 lutego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której m.in. przyjęto 10 uchwał oraz wysłuchano sprawozdań z realizacji – „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020” i „Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2018”, sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski, a także sprawozdania Starosty Skarżyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok.

Zanim radni rozpoczęli, zgodnie z porządkiem sesji, obrady starosta Jerzy Żmijewski i przewodnicząca rady Bożena Bętkowska wręczyli listy gratulacyjne oraz upominki uczniom z terenu powiatu, którzy otrzymali na rok szkolny 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wyróżnieni uczniowie:

  •     Kinga Fijewska – II Liceum Ogólnokształcące
  •     Patrycja Fokt – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
  •     Mateusz Kowalik – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
  •     Dorota Lenzion – III Liceum Ogólnokształcące
  •     Klaudia Obara – Zespół Szkół w Suchedniowie
  •     Krzysztof Prościński – I Liceum Ogólnokształcące
  •     Artur Sowa – Zespół Szkół Ekonomicznych
  •     Maciej Wojtyna – Zespół Szkół Technicznych

Gratulacje oraz statuetkę odebrał także Krzysztof Ogłoza brązowy medalista seniorów w boksie zarówno jako trener i sportowiec roku 2016. Jego podopieczny Jakub Martys to także brązowy medalista juniorów w boksie.

Miłym akcentem poniedziałkowej sesji były także podziękowania dla starosty Jerzego Żmijewskiego od dzieci (uczestników Zimowej Akademii Karate) i ich rodziców, za współorganizację akademii karate. Podziękowania w imieniu dzieci i rodziców przekazał organizator akademii i trener Zbigniew Zaborski, który podkreślił że tegoroczna Zimowa Akademia Karate cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej bowiem udział 187 dzieci.

W punkcie obrad “interpelacje i zapytania radnych” głos zabrało pięciu radnych.

Radny Paweł Wiatr zwrócił uwagę na problematykę związaną z gospodarką wodną i melioracyjną w kontekście prowadzenia dozoru urządzeń hydrologicznych. Pytał także jaki jest postęp prac przy projekcie dot. drogi Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym.

Radny Mieczysław Bąk w imieniu części mieszkańców gminy Bliżyn zwrócił się do starosty o pomoc, w ramach obowiązującego prawa, w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia “Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych na nieruchomości po byłej cegielni w Sołtykowie”. Wnioskował także m.in. o zmianę terminu składania wniosków w uchwale dot. udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz o ujęcie w budżecie powiatu środków na wykonanie projektu chodnika w Nowym Odrowążku i na budowę chodnika w Mroczkowie.

Radny Janusz Kołodziej – prosił o informację czy istnieją obawy przeniesienia do Starachowic skarżyskich instytucji jak – PUP, Urząd Skarbowy i Nadzór Budowlany.

Radny Bartosz Bętkowski – pytał o inwestycje wokół dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej w kontekście planowanego przejścia pieszego i drogowego, co się zmieniło od ubiegłorocznej, październikowej sesji, kiedy przedstawiana była koncepcja tej inwestycji, jak będzie wyglądać finansowanie oraz jaki będzie w tym udział samorządu powiatowego.

Radny Grzegorz Małkus interpelował w sprawie wniosku dotyczącego ul. Ponurego w kontekście przyczyn nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów, gwarantujących otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu państwa. Pytał także m.in. – jakie zostały wprowadzone zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa i czy w związku z tym nastąpił wzrost zatrudnienia oraz o skład powołanego zespołu koordynującego budowę tunelu pieszo-jezdnego w Skarżysku-Kamiennej. Wystąpił również z propozycją porozumienia się, w ramach dobrej współpracy samorządów powiatowego i miasta Skarżyska-Kamiennej, w stworzeniu tzw. listy pomysłów nazw ulic i rond w mieście i przekazania jej Radzie Miasta. Ponadto odniósł się do konferencji prasowej na temat Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz sprawozdania dyrektora szpitala z realizacji planu naprawczego omawianego na komisji zdrowia.

Radni podczas XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego podjęli uchwały w sprawie:  

1. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,

uchwała dotyczy dofinansowania zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza”. Realizacja tej inwestycji stworzy warunki do uruchomienia komunikacji publicznej mieszkańcom Klonowa w gminie Łączna, o którą  zabiegają już  od 10 lat.

2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,

3. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

Zmiany między innymi wynikają z wprowadzenia do budżetu po stronie przychodów kwoty 1.300.000 zł z tytułu tzw „wolnych środków” i  przeznaczenie ich na drogowe zadania inwestycyjne w powiecie skarżyskim.

I tak na:

 a) Przebudowę ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej – przyznano kwotę 250.000 zł

b) Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T – Dobra Dróża – 200.000 zł

c) Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn – Odrowążek w miejscowości Odrowążek – 250.000 zł

d) Przebudowę drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 250.000 zł

e) Rozbudowę drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465 – 200.000 zł

f) Zakup sprzętu do inwentaryzacji – 20.000 zł

g) wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej – 60.000zł

h) dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w msc. Barcza – 50.000 zł

4. wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,

5. wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,

6. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego,

uchwała określa projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Skarżyski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2019 roku, czyli po przekształceniu z mocy prawa 3-letnich liceów ogólnokształcących w 4-letnie licea ogólnokształcące i 4-letnich techników w 5-letnie technika. Określa także warunki wygaszania gimnazjów specjalnych poprzez włączenie ich do szkół podstawowych specjalnych oraz plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Projekt uchwały ma charakter intencyjny.

7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 na okres dłuższy niż trzy lata,

zgodnie z uchwałą nieruchomość będąca własnością powiatu skarżyskiego przy ul. Warszawskiej 95 w Skarżysku-Kamiennej (budynek dawnej przychodni na osiedlu Książęce) zostanie przekazany na utworzenie w tym budynku siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej.  

8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,

9. udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

uchwałą tą przydzielono dotację w wysokości 40 tys. zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytkowym ogrodzeniu kościelnym.  

10. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na rok 2017.

 

DSC 1875

DSC 1894

DSC 1949

DSC 1912

DSC 1913

DSC 1900

DSC 1917

DSC 1920

DSC 1837

DSC 1932

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img