Po XXXVII w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu przez radnych porządku obrad, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

Następnie radni powiatowi przedstawili interpelacje i zapytania. W tej części porządku obrad głos zabrali: Mieczysław Bąk, Bartosz Bętkowski, Renata BilskaGrzegorz Małkus.

Na zgłoszone interpelacje i zapytania, odpowiedzi udzielili Starosta Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Anna LeżańskaKatarzyna Bilska.

W dalszej części posiedzenia Rady Powiatu, rajcy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. Ponadto przedstawiona została radnym informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Następnie rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie:
1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3. zmiany Uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
4. upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
5. zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
7. wyrażenia zgody na nabycie przez powiat skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
8. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
9. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na tym obrady zakończono.

źródło:http://www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial