Po XXXVII w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu przez radnych porządku obrad, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

Następnie radni powiatowi przedstawili interpelacje i zapytania. W tej części porządku obrad głos zabrali: Mieczysław Bąk, Bartosz Bętkowski, Renata BilskaGrzegorz Małkus.

Na zgłoszone interpelacje i zapytania, odpowiedzi udzielili Starosta Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Anna LeżańskaKatarzyna Bilska.

W dalszej części posiedzenia Rady Powiatu, rajcy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. Ponadto przedstawiona została radnym informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Następnie rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie:
1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3. zmiany Uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
4. upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
5. zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
7. wyrażenia zgody na nabycie przez powiat skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
8. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
9. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na tym obrady zakończono.

źródło:http://www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial