Poznaliśmy laureatów nagród „Powiatowe Dęby” i „Jaskółka Biznesu”

W poniedziałek, 23 maja podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego poznaliśmy laureatów nagród „Powiatowe Dęby” i „Jaskółka Biznesu”. Laureatami Powiatowych Dębów zostali – w dziedzinie działalność społeczna Marian Starachowski urbanista, główny projektant planu zagospodarowania Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Bodzentyna, Bliżyna, poopularyzator atrakcyjnych wartości przyrodniczych i kulturowych regionu, w dziedzinie sztuka pisarka, poetka, rzeźbiarka, regionalistka, animatorka działań kulturotwórczych Elżbieta Jach, a w dziedzinie kultura Marcin Medyński historyk-reginalista, kolekcjoner pamiątek związanych ze Skarżyskiem-Kamienną, autor szeregu publikacji, dotyczących przede wszystkim dziejów Skarżyska-Kamiennej i regionu. Natomiast do grona laureatów „Jaskółka Biznesu w dziedzinie Usługi Rynku Pracy dołączyły 3 skarżyskie firmy – Uninet, Romer i Pokrycia Galwaniczne. Obie nagrody przyznawane są co dwa lata. Laureaci otrzymują statuetki oraz pamiątkowe dyplomy.

Nagroda „Powiatowe Dęby” jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych osiągnięć w dziedzinie kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

Ma ona na celu wyróżnienie osób m.in. za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku.

Sylwetki laureatów, ich dokonania i osiągnięcia przedstawił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, a statuetki wręczyła przewodnicząca Kapituły Nagrody i Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska oraz starosta Jerzy Żmijewski.
Marian Starachowski – laureat w dziedzinie działalność społeczna – Skarżyszczanin, urodzony w 1922 r., urbanista z 30 letnim stażem pracy m.in. w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Kielcach i Zespole Urbanistycznym w Skarżysku. Główny projektant planu zagospodarowania Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Bodzentyna, Bliżyna. Pan Marian Starachowski znany jest ze swej społecznej pracy na terenie naszego miasta. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkiem Towarzystwa Miłośników Skarżyska czy Ligi Obrony Kraju, z którymi współpracował w dziedzinie popularyzacji atrakcyjnych wartości przyrodniczych i kulturowych regionu i okolic Skarżyska, zasad konstrukcji, technologii i układu wodnego wielkiego pieca w Rejowie oraz podkreślenia rangi Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. W niektórych z tych organizacji udziela się do dnia dzisiejszego. Pan Marian pracował także społecznie na rzecz Muzeum Generała Berlinga obecnie Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, przy opracowywaniu planu budowy i rozbudowy terenu pod muzeum, przy renowacji pieca staszicowskiego w dzielnicy Rejów oraz projekcie przystani żeglarskiej LOK na Rejowie. Jako członek Towarzystwa Urbanistów Polskich prowadził w szkołach prelekcje o tematyce związanej z urbanistycznym oraz turystycznym projektowaniem miasta. Za swoją pracę odznaczony licznymi odznaczeniami i nagrodami: jak m.in. Nagrodą I stopnia Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia polski, Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich Odznaka za zasługi dla Kielecczyzny czy Odznaką 50 lecia PTTK. Wyróżniony także przez Prezydenta Miasta Skarżyska w 85 rocznicę nadania praw miastu, w uznaniu za liczne zasługi pracy dla społeczności lokalnej.

Mimo sędziwego wieku naszemu Laureatowi wciąż nie są obojętne rozwiązania urbanistyczne w naszym mieście. W dalszym ciągu projektuje wiele rozwiązań komunikacyjnych, przedstawiał własne koncepcje zagospodarowania zbiornika bzińskiego czy koncepcje przeniesienia pomnika „Zaślubin z morzem”, dzieląc się swoimi pomysłami z władzami powiatu i miasta.

pd1

Elżbieta Jach – laureatka w dziedzinie sztuka – Mieszkanka Skarżyska Kościelnego, emerytowana nauczycielka, osoba twórcza w wielu dziedzinach sztuki. Pisze wiersze, fraszki, aforyzmy, limeryki, bajki dla dzieci i dorosłych. Rzeźbi w drewnie, interesuje się także kulturą ludową, zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje w utworzonym przez siebie „Spichlerzu Regionalnym”. Jako poetka zadebiutowała w almanachu „Świat i my” w 1987 r., a jako fraszkopisarka w Magazynie Słowa Ludu” w 1989 r. Wydała 11 publikacji, w tym – sześć wierszowanych bajek dla dzieci „Bajki z przysłowiami”, tomik poezji „…a sosny niebo przesuwają”, zbiór fraszek, aforyzmów i wierszy satyrycznych „tere fere kuku”, tomik poezji regionalnej „w cieniu wikliny”, zbiór wierszy „Niecodzienność’ oraz zbiór fraszek i utworów satyrycznych „Słowo daję’.

Pod jej redakcją ukazał się obszerny almanach Grupy Literackiej „Wiklina”, wydany z okazji 25-lecia powstania grupy pt. „Wiklinowe strofy” oraz cztery tomiki poetyckie jej członków.

Utwory Elżbiety Jach znajdują się w 26. antologiach, almanachach, pracach zbiorowych i wydawnictwach pokonkursowych. Drukowały je pisma lokalne, regionalne i ogólnopolskie (głównie „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki”, „Radostowa”, „Akant”).

Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich i satyrycznych m.in. np. otrzymała I nagrodę w XIII Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Literackim im. L. Staffa (2011), I nagrodę w XXVI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „Szukamy talentów wsi” Wąglany – Białaczów (2007).

Od początku istnienia Grupy Literackiej „Wiklina” działała bardzo aktywnie, a od trzech lat jest jej opiekunką. Elżbieta Jach była inicjatorką cyklicznej imprezy pod hasłem „Kawiarnia Literacka” w Miejskim Centrum Kultury, gdzie odbywają się spotkania promujące zarówno lokalnych artystów, jak i zaproszonych gości ze świata literackiego.

Od 2000 roku należy do Skarżyskiego Klubu Artystów Amatorów „SKART”. Tworzy rzeźby i płaskorzeźby polichromowane, malowane akwarelą, akrylami, zawierające motywy ludowe, fantastyczne, baśniowe i religijne. Jej ulubionym tematem są anioły. Brała udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych.

Elżbieta Jach jest animatorką działań kulturotwórczych gminy i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Z jej inicjatywy umieszczona została pamiątkowa tablica na kapliczce we wsi Świerczek oraz zbudowany nagrobek powstańca styczniowego Franciszka Starachowskiego na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym.

W utworzonym przez siebie „Spichlerzu Regionalnym” prowadzi warsztaty rzeźbienia oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.

Wszelka działalność Elżbiety Jach prowadzona jest charytatywnie.

pd2

Marcin Medyński laureat w dziedzinie kultura – skarżyski historyk-regionalista, kolekcjoner pamiątek związanych ze Skarżyskiem-Kamienną. Autor szeregu publikacji, dotyczących przede wszystkim dziejów Skarżyska-Kamiennej i regionu (m.in. współautor monografii węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, monografii miasta Skarżyska-Kamiennej oraz gmin Bliżyn i Skarżysko Kościelne), a także dotyczących zagadnień ochrony zabytków, muzealnictwa, prawa i wyceny nieruchomości. Współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego. Od lat wytrwale wyszukuje, opracowuje i publikuje teksty źródłowe dotyczące historii regionu. Jako bibliofil, filokartysta i kolekcjoner stworzył bogate, dobrze opracowane i wykorzystywane w badaniach regionalnych i działalności popularyzatorskiej kolekcje publikacji, pocztówek, zdjęć i dokumentów do dziejów miasta i powiatu. Organizator (indywidualnie lub we współpracy) kilku wystaw historycznych – m.in. „Józef Piłsudski i 80. rocznica odzyskania Niepodległości” w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej (1998); „Skarżysko-Kamienna na dawnych pocztówkach” w Muzeum Orła Białego (2004); wystawa plenerowa wybranych pocztówek z jego kolekcji, przygotowana przez Muzeum Orła Białego (2008); wystawa plenerowa dawnych fotografii mieszkańców Skarżyska-Kamiennej (2013); wystawa plenerowa dawnych fotografii miasta (2013), ponadto komisarz wystawy pamiątek kolejarskich gminy Skarżysko Kościelne (2011). Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym Oddział w Skarżysku-Kamiennej także jako członek zarządu PTH; współorganizator i prelegent sesji popularnonaukowych organizowanych i współorganizowanych przez to Towarzystwo. Sekretarz redakcji i członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej: Z dziejów regionu i miasta” (czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych BazHum oraz międzynarodowej bazie Index Copernicus); redaktor serii „Miniatury Historyczne” wydawanej przez Towarzystwo. Pan Marcin Medyński brał czynny udział w organizacji obchodów 10-lecia powiatu skarżyskiego, 85-lecia i 90-lecia nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej oraz 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Zaangażowany także w bieżącą działalność edukacyjną i popularyzatorską prowadzi wykłady i prelekcje oraz wystawy. Popularyzował też wiedzę o regionie w ościennych placówkach takich jak Muzeum Kolejnictwa w Warszawie czy Muzeum w Rybniku. Współpracował z Towarzystwem Miłośników Dolnej Kamiennej, m.in. prowadząc wykłady dla prowadzonej pod patronatem Towarzystwa szkółce dziennikarstwa. Pokaźnymi darowiznami książek i czasopism wzbogacił szereg bibliotek (m.in. Bibliotekę Pedagogiczną oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej).

Laureat ma na swoim koncie 30 publikacji dotyczących Skarżyska-Kamiennej i okolic. na co dzień jest prawnikiem od 1998 r. pracuje w Warszawie, obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

pd3

Nagroda „Jaskółka Biznesu” przyznawana jest przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego za promowanie i efektywne korzystanie z usług rynku pracy, a jej celem jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu skarżyskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz promocja usług rynku pracy – podkreślił starosta Jerzy Żmijewski prezentując nagrodzone firmy.

W kategorii poradnictwo zawodowe nagrodę otrzymała firma UNINET Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Firma funkcjonuje na skarżyskim rynku pracy od 2009 roku. Zajmuje się świadczeniem usług związanych z dostępem do Internetu, telefonii internetowej i telewizji. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na udzielaniu bezrobotnym pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy i wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Firma UNINET Sp. z o.o. w 2015 r. skorzystała z pomocy oferowanej przez skarżyski urząd pracy w ramach poradnictwa zawodowego. Było to wsparcie rozwoju zawodowego poprzez zapewnienie optymalnych warunków pracy i rozwoju zawodowego. Dzięki współpracy Spółki UNINET Sp. z o.o. z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej określono predyspozycje pracownika wymagającego utrzymania stanowiska pracy. Do chwili obecnej osoba ta jest wciąż pracownikiem Spółki UNINET. Sp. z o.o.

pd6

W kategorii szkolenia – Firma ROMER Andrzej Ciura i Wojciech Ciura – Spółka Cywilna ze Skarżyska-Kamiennej. Firma Romer zajmuje się produkcją pojedynczych urządzeń technologicznych do malarni proszkowych oraz kompletnych malarni pod klucz. Prowadzi także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych urządzeń z pełnym zapleczem części zamiennych. Firma ROMER swoje urządzenia produkuje nieprzerwanie od 1992 roku ciągle je ulepszając. Oferuje swoim klientom urządzenia ekonomiczne o wysokiej wydajności i relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Urządzenia firmy ROMER eksportowane są do ponad 25 krajów na całym świecie.

Szkolenia należą do podstawowych usług rynku pracy są inicjowane, organizowane i finansowane z Funduszu Pracy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zwiększających szansę na podjecie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Firma ROMER Andrzej Ciura, Wojciech Ciura Spółka Cywilna okazał się rzetelnym pracodawcą, który zatrudnił osoby bezrobotne zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W styczniu 2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły dwa wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia. We wnioskach tych Spółka ROMER wyraziła gotowość do zatrudnienia absolwentów szkolenia po uzyskaniu przez nich uprawnień. Wszystkie osoby po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień zostały zatrudnione i do chwili obecnej nie powrócili do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

pd7

W kategorii pośrednictwo pracy laureatem nagrody „Jaskółka Biznesu” została firma POKRYCIA GALWANICZNE ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SPÓŁKA CYWILNA w Skarżysku-Kamiennej. Firma działa w branży obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Jej założycielką jest Pani Izabela Gołębska. Pokrycia Galwaniczne w 2015 r. w ramach swoich środków korzystając z usługi pośrednictwa pracy zatrudniła 3 osoby bezrobotne. Osoby te podjęły pracę w zawodach: galwanizer oraz elektryk. Usługa pośrednictwa pracy realizowana była na wniosek pracodawcy w formie pośrednictwa otwartego w doborze potencjalnych kandydatów do pracy.

Usługa – pośrednictwo pracy – polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

pd8

Nagrody laureatom wręczył starosta Jerzy Żmijewski z udziałem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial