Radni określili zadania powiatu na 2018 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

W miniony poniedziałek, 26 marca odbyła się XLIV w kadencji sesja Rady Powiatu. Radni podczas sesji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim w latach 2015-2017, z informacją na temat zadań i osiągniętych wyników w ramach realizacji programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy przyjętego w roku 2016 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Ponadto przyjęto Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020 oraz podjęto cztery uchwały, w tym w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Powiat Skarżyski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018 otrzymał 2 306 432 zł, z czego 1 439 640 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu. Pozostała kwota w wysokości 866 792 zł została rozdysponowana na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez dwie jednostki powiatowe – Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach kwoty 80 000 zł przeznaczy 30 000 zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu oraz 50 000 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

PCPR natomiast kwotę 786 792 zł rozdysponuje łącznie na 4 zadania takie jak:

  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami 298 792 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 360 000 zł,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (w tym dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika) – 120 000 zł,
  • dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – 8 000 zł.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,

Stałe punkty obrad sesji to także interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i oświadczenia. W ramach interpelacji głos zabrali radni Renata Bilska Janusz Kołodziej Mieczysław BąkPaweł Wiatr, natomiast w punkcie oświadczenia i wolne wnioski głos zabrał radny Grzegorz Małkus oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej Fundacji “Daj Szansę” Magdalena Grzmil i Jerzy Żmijewski.

Na zgłoszone interpelacje odpowiedzieli: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i członkowie zarządu Anna Leżańska i Katarzyna Bilska.

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i oświadczenia – zapis audio

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – zapis audio

Sesja rady powiatu – zapis audio

 

źródło:https://www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial