Radni określili zadania powiatu na 2018 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

W miniony poniedziałek, 26 marca odbyła się XLIV w kadencji sesja Rady Powiatu. Radni podczas sesji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim w latach 2015-2017, z informacją na temat zadań i osiągniętych wyników w ramach realizacji programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy przyjętego w roku 2016 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Ponadto przyjęto Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020 oraz podjęto cztery uchwały, w tym w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Powiat Skarżyski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018 otrzymał 2 306 432 zł, z czego 1 439 640 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu. Pozostała kwota w wysokości 866 792 zł została rozdysponowana na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez dwie jednostki powiatowe – Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach kwoty 80 000 zł przeznaczy 30 000 zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu oraz 50 000 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

PCPR natomiast kwotę 786 792 zł rozdysponuje łącznie na 4 zadania takie jak:

  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami 298 792 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 360 000 zł,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (w tym dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika) – 120 000 zł,
  • dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – 8 000 zł.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,

Stałe punkty obrad sesji to także interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i oświadczenia. W ramach interpelacji głos zabrali radni Renata Bilska Janusz Kołodziej Mieczysław BąkPaweł Wiatr, natomiast w punkcie oświadczenia i wolne wnioski głos zabrał radny Grzegorz Małkus oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej Fundacji “Daj Szansę” Magdalena Grzmil i Jerzy Żmijewski.

Na zgłoszone interpelacje odpowiedzieli: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i członkowie zarządu Anna Leżańska i Katarzyna Bilska.

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i oświadczenia – zapis audio

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – zapis audio

Sesja rady powiatu – zapis audio

 

źródło:https://www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023