22.1 C
Nowy Jork

Radni uchwalili zmiany w budżecie

Published:

We wtorek, 6 czerwca na wniosek zarządu powiatu, odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przedmiotem sesji było przyjęcie trzech uchwał w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 oraz wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uchwały przedstawił starosta Jerzy Żmijewski.

Starosta omawiając uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w budżecie powiatu, wyjaśnił, że istotne jest wprowadzenie w planie dochodów i wydatków zmian wynikających z otrzymania m.in. środków finansowych na realizację tegorocznych inwestycji drogowych zarówno z dotacji z budżetu państwa, jak i z porozumień i umów zawartych z  gminami powiatu skarżyskiego oraz z  otrzymania dotacji unijnej w wysokości ponad 4 mln. zł na realizację projektu mającego na celu utworzenie DPS i mieszkań chronionych w budynku po III LO. Zgodnie z uchwałą powiat w tym roku na ten cel wydatkuje 1.119.195 zł. W ramach umów i porozumień, gminy – Skarżysko-Kamienna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne, przyznały powiatowi pomoc finansową w łącznej wysokości 370 tys. zł na inwestycje drogowe takie jak: przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej (220 tys. zł), budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w Mostkach (50 tys. zł)  i przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku Kościelnym (100 tys. zł). Władze samorządu powiatu skarżyskiego mają nadzieję, że przyznane powiatowi dodatkowe środki finansowe umożliwią rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami na realizację planowanych inwestycji drogowych. Kolejną zmianą wprowadzoną do budżetu jest także pozyskana przez powiat z rezerwy subwencji ogólnej środków kwota w wysokości 83.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego”. Wprowadzone do budżetu zmiany skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę 9 600 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Również jednogłośnie radni przyjęli zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2017-2035 oraz proponowane zmiany do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, polegające na rozszerzeniu działalności Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej poprzez utworzenie Oddziału Kardiologii oraz utworzenie w strukturze Szpitala Poradni Ortopedycznej. Jak wyjaśnił radnym, podczas sesji, zastępca dyrektora Szpitala Krzysztof Grzegorek, biorąc pod uwagę rosnące statystyki dotyczące zapadalności na choroby układu naczyniowo-sercowego, utworzenie Oddziału Kardiologii jest jak najbardziej korzystne z punktu widzenia mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic. W tym zakresie skarżyski szpital rozpoczął współpracę z American Heart of Poland S.A. – Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne w Starachowicach oraz ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ w Kielcach. Zgoda radnych na wprowadzenie zmian w statucie ZOZ, a dotycząca utworzenia Oddziału Kardiologicznego umożliwia podejmowanie dalszych kroków związanych z rozszerzeniem działalności Szpitala w tym kierunku. Natomiast utworzenie w strukturze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Poradni Ortopedycznej (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wymogami Ministerstwa Zdrowia), znacznie podwyższy jakość usług medycznych wykonywanych na Oddziale Ortopedii i pozwoli w sposób kompleksowy leczyć pacjentów Szpitala.

Na zakończenie sesji starosta Jerzy Żmijewski podziękował radnym za podjęcie uchwał.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img