Rozpoczął się program „Maluch+” 2018

450 milionów złotych przeznaczono na realizację w 2018 r. resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. O szczegółach poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Otwarty konkurs ofert ogłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program ten został po to wprowadzony, aby wspomóc polskie rodziny. Należy zadbać o to, by dziecko do lat trzech miało swoje miejsce w dobrze przygotowanym, profesjonalnie prowadzonym żłobku, a rodzic miał możność pójścia do pracy. Dlatego zachęcamy wszystkie samorządy do składania wniosków  – mówiła wojewoda. „Maluch+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

W „Maluchu+” 2018 m.in. zwiększono plan ze 151 do 450 mln zł (250 mln zł z rezerwy celowej i 200 mln zł z Funduszu Pracy), rozszerzono katalog podmiotów mogących aplikować w programie (oprócz gmin mogą to być powiaty i województwa samorządowe), zróżnicowano kwoty dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki względem miejsc „zwykłych” i przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także zapewniono gminy, które nie mają na swoim terenie żadnej placówki opieki, gwarancję otrzymania środków o jakie wnioskują (zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% miejsc dzieci w rocznikach 1 – 2 w gminie).

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Program „Maluch+” – prezentacja.

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2018.

 

1. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

 

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

3. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 

3.1. Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

– moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lubwnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

3.4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

5. Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 

8. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

 

9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący – przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc – 5 lat.

 

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial