Rozpoczął się program „Maluch+” 2018

450 milionów złotych przeznaczono na realizację w 2018 r. resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. O szczegółach poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Otwarty konkurs ofert ogłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program ten został po to wprowadzony, aby wspomóc polskie rodziny. Należy zadbać o to, by dziecko do lat trzech miało swoje miejsce w dobrze przygotowanym, profesjonalnie prowadzonym żłobku, a rodzic miał możność pójścia do pracy. Dlatego zachęcamy wszystkie samorządy do składania wniosków  – mówiła wojewoda. „Maluch+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

W „Maluchu+” 2018 m.in. zwiększono plan ze 151 do 450 mln zł (250 mln zł z rezerwy celowej i 200 mln zł z Funduszu Pracy), rozszerzono katalog podmiotów mogących aplikować w programie (oprócz gmin mogą to być powiaty i województwa samorządowe), zróżnicowano kwoty dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki względem miejsc „zwykłych” i przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także zapewniono gminy, które nie mają na swoim terenie żadnej placówki opieki, gwarancję otrzymania środków o jakie wnioskują (zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% miejsc dzieci w rocznikach 1 – 2 w gminie).

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Program „Maluch+” – prezentacja.

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2018.

 

1. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

 

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

3. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 

3.1. Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

– moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lubwnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

3.4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

5. Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 

8. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

 

9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący – przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc – 5 lat.

 

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial