Sekretarka kierownikiem?

Zakończył się nabór na stanowisko kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich, Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Kandydat-Kandydatka powinna spełniać wymagania : doświadczenie zawodowe 4 letni staż pracy w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, wyksztalcenie wyższe, obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, posiadać nieposzlakowaną opinię.

Przypomnimy to pozostałości po Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, którym kierował Mariusz Bodo. W  wyniku reorganizacji w Starostwie Powiatowym pracownicy Wydziału OR zostali rozdysponowani pomiędzy:  Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej, Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Z informacji jaką otrzymała redakcja, jedyną kandydatką na to stanowisko jest była sekretarka Członkiń Zarządu, Pani Anny Leżańskiej i Pani Katarzyny Bilskiej.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba