Sesja absolutoryjna w powiecie w cyfrach

23 czerwca podobnie jak w mieście, odbyła się Sesja Rady Powiatu której głównym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Na początku sesji odbyła się miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i drobnych upominków dla laureatów powiatu skarżyskiego regionalnej nagrody, Świętokrzyskie Scyzoryki.

W porządku obrad sesji, oprócz części absolutoryjnej, znalazło się również przyjęcie sprawozdań finansowych i zatwierdzenie sprawozdań i wyników finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej, umorzenie należności szpitala, wprowadzenie zmian w budżecie na 2016 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2035, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu dwóch nieruchomości oraz uzupełnienie składu w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Jednym zdaniem była to sesja, która w liczbach przedstawia stan majątku i kondycję finansową Powiatu Skarżyskiego. Zobaczmy zatem jak to wygląda w perspektywie liczb.

Sprawozdanie finansowe Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przedstawia zysk netto za 2016 rok na kwotę 69 522,50 zł.

Sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przedstawia zysk netto za 2016 rok na kwotę 68 531,02 zł. I to jest koniec dobrych wiadomości.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej przedstawia stratę netto za 2016 rok w kwocie 3 496 732,42 zł.

Radni prawie jednogłośnie wyrazili zgodę na dokonanie umorzenia wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od ZOZ Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej. Kwota podlegająca umorzeniu stanowi I ratę płatną do 31 marca 2016 roku wraz z odsetkami w kwocie 159 127,00 zł. Jak podaje ZOZ Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, placówka w pierwszym kwartale tego roku poniosła stratę w kwocie 1 870 400,27 zł, a łączne zobowiązania tej placówki wynoszą na koniec 2015 roku 48 365 536,53 zł. Jest to zatem kwota przekraczająca wartość kontraktu z NFZ.

Budżet: sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok przedstawia wykonanie po stronie dochodów, dochody ogółem wg stanu na 31 grudnia 2015 roku, kwotę 88 433 703,82 zł. Wydatki ogółem wg tego samego stanu wyniosły kwotę 87 319 653,17 zł. Rok został zamknięty nadwyżką w kwocie 1 114 050,65 zł. I to jest pozytywny element sprawozdania finansowego.

W strukturze wydatków powiatu największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne. Stanowią one na koniec 2015 roku kwotę 56 036 497,60 zł tj. 64,17 % wszystkich wydatków. Stan niespłaconych kredytów Powiatu Skarżyskiego na dzień 31. 12. 2016 roku wynosi 43 646 533,00 zł. Ciekawie też przedstawia się stan mienia Powiatu Skarżyskiego. Powiat jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 145,22 ha, w tym nieruchomości będące w administracji, stanowią łączną powierzchnię 8,88 ha. Pozostałe nieruchomości to tereny zarządzane przez jednostki organizacyjne podległe powiatowi oraz tereny pod drogami powiatowymi lub przekazanymi w trwały zarząd.

Wartość wszystkich budynków stanowi 72 457 462,13 zł, wartość gruntów stanowi 4 621 805,86 zł. Dochody z tytułu trwałego zarządu stanowią kwotę w skali roku 6 318,01 zł, a dochody z tytułu gospodarowania mieniem stanowią w skali roku kwotę 1 029 693,23 zł.

Gdyby zestawić wartość aktywów Powiatu Skarżyskiego i jego zobowiązań łącznie, to przedstawia się to w sposób następujący: Aktywa 77 079 267,99 zł, a suma kwot zadłużenia (powiat + szpital) to 99 683 030,60 zł. Zadłużenie powiatu przewyższa jego aktywa o 22 603 762,61 zł. I nie jest to dobra wiadomość.

Ostatecznie radni Powiatu Skarżyskiego jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, natomiast w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego głosami:

11 ZA, 7 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCYM, udzielili Zarządowi Powiatu skwitowania.

Bardzo ciekawym i emocjonującym punktem w obradach sesji był punkt dotyczący sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Ale będzie to już przedmiotem osobnej relacji.

 

IMG_5032 IMG_5038 IMG_5044 IMG_5046 IMG_5062 IMG_5069 IMG_5081 IMG_5087

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial