Starosta nie odwoła Dyrektora Szpitala

Na Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 26 marca 2018 roku przedstawiłem stanowisko Klubu Radnych PiS, w którym zawarłem min. wniosek do Pana Starosty o odwołanie z pełnionych funkcji dyrektora Szpitala, wicestarostę Powiatu Skarżyskiego oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Wystąpienie dotyczyło głównie fatalnego w skutkach zarządzania Powiatowym Szpitalem i bezczynności ze strony Starosty wobec złych i szkodliwych dla Szpitala decyzji. Poniżej tekst wystąpienia.

Moje wystąpienie, które przedkładam w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu Skarżyskiego jest jak każde wcześniejsze podyktowane głęboką troską o dalsze losy Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej. Nie możemy dłużej bezrefleksyjnie przechodzić wobec złych decyzji i nietrafionych pomysłów, które dziś niestety stawiają Szpital, być może w obliczy jego zamknięcia. Beztroska kierownictwa Szpitala i Zarządu Powiatu w zarządzaniu Szpitalem, a co za tym idzie, zarządzaniu środkami publicznymi i majątkiem wspólnym Powiatu Skarżyskiego, tak naprawdę upoważnia nas do złożenia wniosku o odwołanie Pana Starosty z pełnionej funkcji. Mając jednak świadomość z arytmetyki koalicji rządzącej, zbudowanej na fundamencie strachu i przetrwania, ograniczę się do przedstawienia Państwu i opinii publicznej obecnie najistotniejszych problemów Szpitala.
Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 26 lutego 2018 roku, wśród wielu interpelacji, złożone zostały też kolejne dwie w sprawie Szpitala. Ponieważ odpowiedzi jak zwykle były wymijające, postanowiliśmy zbadać ostatnie problemy Szpitala od strony instytucji kontrolujących oraz tych finansujących Szpital. Zgromadzony materiał, który przedstawię nie pozostawia złudzeń i wątpliwości. Oto fakty:
• Na początek Postanowienie nr NEP.9020.6.2.2017 r, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wniosku dyrektora ZOZ dotyczącego wydania opinii o wpływie niespełnienia wymagań w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, na bezpieczeństwo pacjentów. W postanowieniu tym Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdza, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej im. Marii Skłodowskiej – Curie, nie spełnia wymagań określonych w art. 22 ustawy o działalności leczniczej. W piśmie wskazano na trzy naruszenia: ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podkreślę datę wydanego Rozporządzenia – z 2012 roku! Wojewódzki Inspektor Sanitarny jedno zagrożenie zdefiniowano jako nieznaczne, a dwa jako znaczne. W przedmiotowej opinii wskazał na braki w wyposażeniu gabinetu zabiegowego, niewłaściwy dostęp do łóżek w pokojach łóżkowych w Oddziałach: Neurologicznym, Chirurgicznym, Urazowo-Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Położniczo-Ginekologicznym i Pediatrycznym oraz braki w wyposażeniu izolatek i brudowników w płuczki-dezynfektory i urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością w Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Położniczo-Ginekologicznym, Pediatrycznym, Neurologicznym, Chirurgicznym, Urazowo-Ortopedycznym, Otolaryngologicznym i Rehabilitacji. Opinia ta została przesłana do Dyrektora Szpitala, Starosty Skarżyskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
• Następnie zgodnie z kompetencjami Wojewoda Świętokrzyski powołując się na postanowienie Świętokrzyskiego Inspektora Sanitarnego, skierował dwa pisma: jedno do dyrektora Szpitala nr PSZ.IX.9610.54.2018 z dnia 9 lutego 2018 r, drugie z takim samym numerem i datą do Starosty Skarżyskiego. W pismach Wojewoda wskazując na zagrożeniea dla bezpieczeństwa pacjentów Szpitala, poprosił o przedstawienie informacji na temat działań, które zostaną podjęte, w celu szybkiego przywrócenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. W pismach tych Wojewoda Świętokrzyski zwrócił uwagę, że wystąpienie znacznego zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, które stanowi naruszenie art. 108 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej co zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, jest podstawą dla organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą , do wszczęcia z urzędu procedury polegającej na wykreśleniu podmiotu leczniczego z zakazem wykonywania działalności na okres trzech lat!
• W odpowiedzi na przesłane pisma, Pan wicestarosta Artur Berus w dniu 27 lutego 2018 roku wystosował pismo do Wojewody Świętokrzyskiego nr ZS.8023.8.2018, w którym to piśmie lakonicznie poinformował, że Zarząd Powiatu zwróci się do dyrektora Szpitala o złożenie wyjaśnień i przedstawienie informacji na temat działań, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości. Dla rangi tej sprawy odpowiedź w naszej ocenie skandaliczna!
• Wcześniej w piśmie nr I. dz. 2533/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, zastępca dyrektora Szpitala, udzielił odpowiedzi Wojewodzie Świętokrzyskiemu, w którym to udowadniał, że zarzuty Świętokrzyskiego Inspektora Sanitarnego nie mają wpływu na bezpieczeństwo pacjentów, a niespełnienie norm sanitarnych Szpitala do wymogów Rozporządzenia usprawiedliwiał brakiem środków finansowych. Na dwa akapity z tego pisma należy zwrócić uwagę dla zobrazowania podejścia kierownictwa Szpitala do problemu: Pierwszy: „Od wejścia w życie Rozporządzenia w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej warunki sanitarno-higieniczne nie pogorszyły się”, drugi „Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Pani Wojewody o udzielenie nam wsparcia finansowego, które pozwoli zrealizować powyższe punkty programu dostosowawczego”. Zatem kierownictwo Szpitala nie dostrzega zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów z powodu niespełnionych norm sanitarnych.
• Kolejna sprawa, która rzuca tym razem światło na sprawy finansowe Szpitala. Dla kierownictwa Szpitala i Zarządu Powiatu nadrzędną sprawą na przełomie roku było zamknięcie Oddziału Zakaźnego i uruchomienie w to miejsce Oddziału wewnętrznego o profilu kardiologicznym. Trzeba w tym miejscu jasno powiedzieć, że Szpital w Skarżysku-Kamiennej w świetle obecnych przepisów prawnych nie miał żadnych szans na uruchomienie Oddziału Kardiologicznego. Dlatego kierownictwo Szpitala próbowało ominąć pewne wymogi natury formalnej, wnosząc do Narodowego Funduszu Zdrowia o objęcie finansowaniem dodatkowego oddziału wewnętrznego o profilu kardiologicznym w miejsce Oddziału Zakaźnego. Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2018 r, nr ŚwOWNFZ.2.AJP.2 była taka jakiej można się było spodziewać. Narodowy Fundusz Zdrowia powołując się na przyjętą Mapę Potrzeb Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia dla województwa świętokrzyskiego, wskazał że dostęp do świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych jest w pełni zabezpieczony, a ilość podmiotów świadczących usługi w zakresie kardiologi w stosunku do października 2017 roku pozostał na niezmienionym poziomie. Tym samym NFZ w związku z likwidacją Oddziału Zakaźnego dokonał odpowiedniej korekty zmniejszającej wysokość ryczałtu dla Szpitala. Z odpowiedzi na naszą interpelację wiemy, że to zmniejszenie wyniosło od stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 sumę rzędu 859 796 zł, co w skali roku da kwotę 1 719 592 zł. O tyle został uszczuplony budżet Szpitala z powodu złego zarządzania Szpitalem.
Przytoczone wyżej fakty to wystarczający powód by cięciem chirurgicznym, natychmiast odwołać dyrektora Szpitala z zajmowanego stanowiska, odwołać wicestarostę oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa. Argumentem za tym jest również wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażone w piśmie nr WK. 60. 33. 2017 z 4 stycznia 2018 roku skierowane do Starosty Skarżyskiego. W wystąpieniu tym Regionalna Izba Obrachunkowa po przeprowadzonej kontroli problemowej wybranych zagadnień gospodarki finansowej Powiatowego Szpitala, a w szczególności w zakresie nadzoru Powiatu nad zadłużeniem Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 i inne wybrane okresy stwierdziła, że zlecone z upoważnienia Starosty kontrole w ZOZ Szpital Powiatowy, nie zostały zrealizowane w sposób oraz w trybie określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 roku. Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość, wg RIO ponosi Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
Powyższe fakty świadczą, że dla kierownictwa Powiatowego Szpitala jak również dla osób odpowiadających w Starostwie Powiatowym za sprawy Szpitala, bezpieczeństwo pacjentów nie stawiane jest na właściwym miejscu. I należało by też wreszcie wyjaśnić panu dyrektorowi znaczenie słowa „ryczałt” gdyż w takiej formie finansowana jest działalność Szpitala. Dla dyrektora Szpitala największym zagrożeniem w funkcjonowaniu Szpitala jest sposób finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgoda, być może obecny system finansowania Szpitali daleki jest od idealnego. Być może procedury medyczne są zbyt mocno wyśrubowane przez NFZ. Być może poszczególne grupy zawodowe zgłaszając roszczenia płacowe nie mają świadomości o zabójczych skutkach tych podwyżek dla stanu finansów Szpitala. Być może za te wszystkie epidemie spadające na Szpital odpowiada, jak twierdzi dyrektor Szpitala i pan wicestarosta, złe prawo, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojewoda Świętokrzyski. Dla nas porażająca jest buta i arogancja wyrażana w wypowiedziach oraz w przytoczonych na wstępie pismach wicestarosty i zastępcy dyrektora Szpitala. Pozbawienie Szpital na życzenie dyrekcji kwoty 1 720 tys zł w skali roku, to dla dyrekcji mało istotny fakt. Niezauważalny. Od 2012 roku Szpital nie znalazł 400 tyś złotych by wypełnić normy bezpieczeństwa dla jego pacjentów. Może to dla większości z Państwa nie wzbudza emocji. Powiecie, że przecież inne szpitale też nie wypełniają wszystkich wymogów przepisów sanitarnych. To na koniec zadam Wam, którzy bagatelizujecie ten problem, pytanie: ile z tych szpitali ma taką opinię jak nasz!
Moje wystąpienie wywołało oburzenie ze strony wicestarosty, zastępcy dyrektora oraz samego dyrektora Szpitala. Jednak na moje zadane na wstępnie proste pytanie, ile osób i w których grupach zawodowych straciło zatrudnienie z powodu likwidacji oddziału zakaźnego, żadna z tych osób nie potrafiła mi udzielić logicznej odpowiedzi. Wniosek: w wyniku niekompetencji zlikwidowano Oddział Zakaźny, pozbawiono się przychodu rzędu 1,8 mln w skali roku, a koszty osobowe i związane z utrzymaniem infrastruktury pozostały! I jak Szpital ma wyjść z długów?!

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial