Stypendia Fundacji „Daj Szansę”

Fundacja „Daj Szansę” rozpoczęła nabór wniosków na stypendia do XIII edycji Programu Stypendialnego „Żaczek” na rok szkolny 2018/2019 oraz do programu stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych. Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Fundusz Rodziny Gavellów. Program stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych realizowany jest w ramach środków własnych Fundacji.

 

O stypendia Fundacji „Daj Szansę” mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną. Stypendia naukowo-socjalne „Żaczek”, sportowe i artystyczne na rok szkolny 2018/2019 przyznawane są w drodze konkursu. Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą między innymi: posiadać wysoką średnią ocen, charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników, posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przy przyznawaniu stypendium brane jest pod uwagę także kryterium dochodowe czyli średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny. W tym roku kryterium to  wynosi przy programie „Żaczek” 1.400 zł (brutto), a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 1.600 zł. Natomiast przy stypendiach artystycznych i sportowych średni dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty brutto 1.600 zł.

 

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

 

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie Fundacji „Daj Szansę” (ul. Konarskiego 20 pok. nr 3) do 05 października 2018 r. wyłącznie w godzinach od 13.00 do 15.30.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial