Ustawa o Sądzie Najwyższym przed i po

W ostatnich dniach wszyscy emocjonują się zmianami jakie maja nastąpić w Sądzie Najwyższym. Niestety brak jest debaty i merytorycznej dyskusji. Na pierwszy plan wdzierają się emocje i to, te niedobre. Polityka na Wiejskiej sięgnęła dna. To mają być posłowie, nasi przedstawiciele… oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Na ulice wychodzi społeczeństwo, zachęcane przez polityków i celebrytów do agresji… czy to jest demokracja? Politycy i celebryci  coraz bardziej skłócają naród. Jedni podpuszczają drugich, media dokładają swoje trzy grosze.  Czy o taką Polskę nam chodzi? Czy nie potrafimy już normalnie rozmawiać, przekonywać się argumentami… A  i tak zawsze na koniec oceni nas suweren Naród. Najgorsze jest to, że wielu ludzi nawet nie wie o co w tym wszystkim chodzi.

Poniżej przedstawiam różnice jakie maja nastąpić w ustawie o Sądzie Najwyższym

Status obecnych sędziów SN

TAK JEST

Poza sytuacjami szczególnymi, jak np. popełnienie przestępstwa przez sędziego, oraz przypadkiem osiągnięcia wieku 70 lat, sędziowie są ze swych stanowisk nieusuwalni.

TAK BĘDZIE

Nowa ustawa przewiduje procedurę wyboru. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister sprawiedliwości złoży do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o pozostawienie wskazanych sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Krajowa Rada Sądownictwa z kolei w ciągu kolejnych 14 dni powinna podjąć uchwałę dotyczącą przyszłości każdego z sędziów, a następnie przedstawić ją prezydentowi. Prezydent będzie mógł zatwierdzić pozostanie sędziego w stanie czynnym. Jeśli tego nie zrobi, sędzia zostanie przeniesiony w stan spoczynku. Istnieje też możliwość, by sędzia dalej orzekał, ale już nie w Sądzie Najwyższym, lecz w sądzie powszechnym. Na to zgodę będzie musiał wyrazić zarówno prezydent, jak i sam sędzia.

Wybór I prezesa Sądu Najwyższego

TAK JEST

Jest powoływany przez prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia głowie państwa dwie kandydatury.

TAK BĘDZIE

Pierwszego prezesa powoływać będzie prezydent na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie zobowiązane przedstawić głowie państwa pięć kandydatur.

Struktura sądu

TAK JEST

Sąd Najwyższy dzieli się na cztery izby: cywilną; karną; pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych; wojskową.

TAK BĘDZIE

Sąd Najwyższy będzie dzielił się na trzy izby: prawa publicznego, prawa prywatnego, dyscyplinarną.

Kwalifikacje sędziowskie

TAK JEST

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która m.in. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa Prokuratorii Generalnej, jej wiceprezesa lub radcy albo taki sam staż w wykonywaniu w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

TAK BĘDZIE

Do sprawowania urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego będzie mogła być powołana osoba, która m.in. ma wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Co do doświadczenia zawodowego powinna mieć co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego lub prokuratora prokuratury rejonowej lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez okres dziesięciu lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Albo zajmować stanowisko sędziego sądu okręgowego lub prokuratora prokuratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i mieć co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora. Albo zajmować stanowisko sędziego sądu apelacyjnego lub prokuratora prokuratury regionalnej i mieć co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora. Albo wreszcie zajmować stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej lub prezesa (czy wiceprezesa) Prokuratorii Generalnej.

Przejście sędziów SN w stan spoczynku

TAK JEST

Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku (czyli na sędziowską emeryturę) z chwilą ukończenia 70. roku życia. Może pozostać na stanowisku, jeśli oświadczy pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszej pracy i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. ( Występują przypadki gdzie Sędziami są osoby po 80)

TAK BĘDZIE

Kobiety sędziowie będą mogły przejść w stan spoczynku z dniem ukończenia 60. roku życia. Ogólny próg będzie wynosił 65 lat. Sędziowie będą mogli zostać dłużej, o ile przedstawią stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. Zgodę na to będzie musiała wyrazić Krajowa Rada Sądownictwa za pośrednictwem ministra sprawiedliwości.

Regulamin Sądu Najwyższego

TAK JEST

Regulamin Sądu Najwyższego uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

TAK BĘDZIE

Regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent, na wniosek ministra sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Opiniowanie aktów prawnych

TAK JEST

Sąd Najwyższy jest powołany do opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe.

TAK BĘDZIE

Sąd Najwyższy nie będzie miał uprawnień opiniodawczych.

źródło: gazeta prawna

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial