XLIV Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

W dniu 29.09.2017r odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, podczas sesji podjęto uchwały w sprawach: 1.

 1. Zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 2. Zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2017 – 2031. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 4. Zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku Dąb szypułkowy – Quercus robur uznanego za pomnik przyrody. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 10. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 11. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 13. Zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Legionów Nr 107 w Skarżysku – Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko – Kamienna. (wynik głosowania 16 za, 2 radnych wstrzymało się
 14. Zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 62 usytuowanego w Skarżysku – Kamiennej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 32 będącego własnością Gminy Skarżysko – Kamienna. (wynik głosowania 16 za, 2 radnych wstrzymało się )
 15. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Mikołaja Reja. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 16. Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Ogólnej 11. (wynik głosowania 14 za, 4 radnych wstrzymało się )
 17. Wyrażenia zgody na zamianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Skarżysko – Kamienna i będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego . (wynik głosowania jednogłośnie za)
 18. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej numerem 6422/2 stanowiącej ciąg ulicy Kopernika w Skarżysku – Kamiennej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 19. Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy al. Niepodległości, zabudowanej murowanym boksem garażowym wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej. (wynik głosowania jednogłośnie za)
 20. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/122/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej w roku 2017. (wynik głosowania 17 za, 1 radny wstrzymał się od głosu )
 21. Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Przychodnie Miejskie” w Skarżysku – Kamiennej. (wynik głosowania 17 za, 1 radny wstrzymał się od głosu )

Na sesji radni interpelowali w sprawach:

Radny Rafał Lewandowski pytał, czy w związku z reformą oświaty, gmina otrzymała jakieś środki, pomoce dydaktyczne z budżetu państwa.

Leszek Golik poruszył kwestie barier architektonicznych w szkołach podstawowych na terenie miasta.

Radny Adam Ciok zwrócił uwagę  niebezpieczeństwo  na przejściu przy ulicach Podjazdowej i 1 maja. Radny prosił o  umieszczenie w tym miejscu osoby, która nadzorowała by przejście dla dzieci. Radny apelował również o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie dalszych remontów chodników i ulic w osiedlu Dolna Kamienna. W

Radny Janusz Ordyński zwrócił uwagę na zły stan techniczny Przedszkola Publicznego nr 1, a także brak urządzeń zabawowych w Przedszkolu Publicznym nr 9.

Radny Marek Gąska pytał o szansę na wybudowanie ulicy Oleśnickiej. Kolejne pytanie dotyczyło rekultywacji byłego wysypiska na ulicy Łyżwy. Mówił też o edukacji na temat spalania śmieci w okresie grzewczym.

Radny Bogusław Ciok poruszył kwestię zakupu bądź dzierżawy wiat śmieciowych dla wspólnot mieszkaniowych.

Radny Mariusz Bodo zapytał o sytuację spółek miejskich, prosił o sprawozdania finansowe za lata 2014,2015,2016, stan zatrudnienia w kolejnych latach, jakie kwoty dywidendy wpłacały spółki, czy w spółkach miejskich zatrudnieni byli doradcy, jeśli tak to jaki to był koszt i ich wykształcenie, uzasadnienie do ich zatrudnienia oraz jakie kwoty wydały na promocję w kolejnych latach spółki miejskie. Radny poruszył kwestię Międzynarodowych Forów Inwestycyjnych. Pytał o całkowity koszt jakie poniosła gmina i jednostek podległych na organizację Forów, prosił o podanie nazw firm uczestniczących w tych wydarzeniach. Radny pytał również czy uszkodzona przez samochód instalacja lodowiska miejskiego została już naprawiona a jeśli nie to czy uruchomienie lodowiska w terminie nie jest zagrożone Ostatnie pytanie radnego Bodo dotyczyło petycji mieszkańców z ulicy Podlaskiej – zwracają się oni z prośbą o interwencje w sprawie nawierzchni.  Pytał, kiedy ta droga zostanie naprawiona i jaką nawierzchnią.

Radny Grzegorz Łapaj  apelował o zwrócenie się do GDDKiA w celu montażu świateł na skrzyżowaniu S7 z ulicą Paryską oraz S7 z ulicą Główną i Nizinną.

Radny Marcin Piętak pytał, czy nasza gmina wystąpiła o dotację na doposażenie szkolnych gabinetów medycznych w ramach programu rządowego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej. Mówił tez o złym stanie technicznym autobusu MKS.

Radny Jacek Ciepiński przedstawił sytuację  spółki MKS na podstawie dokumentów z KRS, pytał m.in. o straty spółki w kolejnych latach, kwestie finansowe, wypłacane nagrody i odprawy, bilans spółki. Wnioskował o powołanie Komisji Radnych, która oceni stan  spółki.

Radny Konrad Wikarjusz wrócił do kwestii utworzenia Ogólnodostępnego Rejestru Wydatków budżetu gminy Skarżysko. Miało to by sprzyjać zwiększeniu transparentności wydatków publicznych. Minęło kilka miesięcy, stąd moje pytanie na jakim etapie są prace nad tym projektem.

– Pracujemy nad tym. Chcemy wybrać jak najlepszą ofertę. W 2018 roku i tak zostanie to w jakiejś formie wprowadzone, bo obliguje do tego ustawa – odpowiadała sekretarz miasta Agnieszka Winiarska

Radny Konrad Wikarjusz ponownie o parking przy ulicy Mickiewicza 16. Radny poraz kolejny dopytywał o utworzenie platformy zakupowej.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial