XXIX Sesja Rady Miasta Skarżysko-Kamienna

XXIX sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej rozpoczęła się od zmiany porządku obrad przesuwając interpelacje i zapytanie radnych oraz wolne wnioski mieszkańców na koniec obrad sesji.  W miejsce interpelacji wprowadzono emisję filmu Centrum Obsługi Inwestora. Na pytanie radnego J. Cipińskiego o uzasadnienie tego wniosku, radny nie otrzymał odpowiedzi. Następnie radny M. Bodo stwierdził, że został naruszony przez Przewodniczącego L. Golika statut Gminy. Poinformował on, że został przekroczony termin zwołania sesji zwyczajnej( ostatnia sesja miała miejsce 23.06.2016r, a XXIX w dniu 28.09.2016r czyli po 97dniach) Przewodniczący stwierdził że statut nie został naruszony, gdyż sesja z 23.06.2016 była w II kwartale, a dzisiejsza jest w III kwartale. Jak należy interpretować zapisy statutu, który mówi, że sesja powinna być zwoływana  co najmniej raz na kwartał? Czy co najmniej co trzy miesiące (kwartał), czy Przewodniczący ma rację? Przyjmując wyjaśnienie Przewodniczącego mogłoby się zdarzyć np.  zwołanie sesji 01.04.2016r (czyli w II kwartał), a następną 30.09.2016r ( III kwartał) czyli można powiedzieć, że sesja odbyła by się raz na pół roku.

Następnie radni obejrzeli film podsumowujący rok działalności COI. Można było odczuć typową propagandę sukcesu. Tłumacząc propaganda sukcesu – rodzaj propagandy wyolbrzymiający sukcesy ekipy rządzącej. Wszystkie problemy zostają zminimalizowane, a odpowiedzialność za nie zrzuca się na poprzednią ekipę, wrogie siły. Myślę, że należałoby zgłosić film na festiwal w Gdyni, kto wie może Złote Lwy zawitałyby do Skarżyska-Kamiennej.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał w sprawach:

1.Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016.

A w nim między innymi zwiększenie dotacji dla Muzeum Orła Białego w wysokości 70 000zł na wynagrodzenia dla pracowników oraz 15 000zł dla MCK na wynajem gwiazdy na Dni Seniora.

Wynik głosowania 11 – za, 8 – przeciw, 2 – wstrzymało się od głosu

2.W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżysko-Kamiennej na lata 2016-2031r

Wynik głosowania 12 – za, 8 – przeciw, 1 – wstrzymał się od głosu

3.Rezygnacja Gminy Skarżysko-Kamienna z członkostwa w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu4

4.Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018

Wynik głosowania 17 – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymało się od głosu

5.Wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Skarżysko-Kamienna umowy o współpracy partnerskiej Miastem Franklin Park. W tym punkcie rozgorzała dyskusja radni pytali czy Franklin Park jest miastem? Na stronie internetowej w/w miejscowości wpisana jest nazwa Village Franklin Park. Radni pytali również o współpracę jak wygląda współpraca z miastami partnerskimi? Czy współpraca ma tylko polegać na wycieczkach delegacji za pieniądze podatników?

Wynik głosowania 12 – za, 8 – przeciw, 1 – wstrzymał się od głosu

6.Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej, Pułaskiego i Małowicza

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

7.Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

8.Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Spółdzielczej i Kochanowskiego, Moniuszki, Aptecznej, Sikorskiego i Prusa

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

9.Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Langiewicza

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

10.Wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku -Kamiennej przy ulicy Warszawskiej

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

11. Upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, na rzecz Powiatu Skarżyskiego

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

12.Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy

Wynik głosowania 2 – za, 8 – przeciw, 10 – wstrzymało się od głosu

13.Zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

14.Zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej

Wynik głosowania 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od głosu

Na koniec radni zabrali głos przy interpelacjach i zapytaniach radnych:

Radny Leszek Golik poruszył problem In vitro. Zapytał czy gmina nie mogła by współfinansować naszych mieszkańców w tym temacie. Prezydent odpowiedział, że jest lekko zaniepokojony działaniami rządowymi, jednocześnie zadeklarował otwartość w tym temacie.

Radny Konrad Wikariusz poruszył problem parkingu przy bloku Mickiewicza 16 wspomniał, że już 24 maja interpelował w tej sprawie w której otrzymał odpowiedź, że władze miasta podejmą rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową w tym temacie. W odpowiedzi Prezydent powiedział, że była deklaracja rozmów ale władze miasta dopiero zamierzają je podjąć. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi kiedy? Drugą kwestią jaka podjął radny to sprawa porozumienia z kupcami z „Mathattanu”. Prezydent odpowiedział, że podtrzymuje obietnice, a wydłużający czas usprawiedliwił tym że dopiero 20.09 kupcy zawiązali spółkę. Radny Wikariusz poruszył również sprawę wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta.

Radny Janusz Ordyński rozpoczął od podziękowań w kierunku Prezydenta za kurs linii autobusowej w kierunku Młodzaw do godziny 20:30 dla działkowców. Nasze pytanie czy aby MKS nie jest dla ludzi i nie jest to ich obowiązek. Drugie podziękowanie było za zamontowanie ławki przy postoju autobusowym przy spółdzielni mieszkaniowej. Radny zwrócił uwagę również, że w dziwny sposób zginała ławka przy ul Okrzei. Poruszył również sprawę organizacji Testu Coopera. Stwierdził, że tylko dwie szkoły zgłosiły się do zawodów w tym jedna niepubliczna.

Radny Jacek Cipiński mówił o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze, przypomniał, że zostały podniesione podatki i został wydłużony termin wykupu obligacji. Następnie zwrócił uwagę, że nowa firma meblarska, która zawitała do naszego miasta może spowodować trudności u miejscowych przedsiębiorców. Ostatnią sprawą jaką poruszył radny było pytanie czy przeciw radnemu Adamowi Ciok toczy lub toczyło się postępowanie karne? Radny nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym temacie.

Radny Henryk Piętak zabrał głos w sprawie modernizacji odcinka drogi od ul Staffa do cmentarza. Prezydent  A. Brzeziński odpowiedział, że ten odcinek będzie remontowany w ramach programu rewitalizacji.

Radny Grzegorz Łapaj poruszył problem zaniedbań Gminy co do wykaszania traw i dbanie o porządek na chodnikach miejskich. Prezydent Konrad Kröning odpowiedział by radny Grzegorz Łapaj zawinął rękawy i sam trochę tej trawy skosił.

Radny Adam Ciok zaczął od podziękowania za remont chodnika przy ul. Podjazdowej,  montaż urządzeń na placu Franciszkanów oraz za remont ul Spacerowej. Następnie zapytał czy w tym roku wszyscy pracownicy Urzędu Miasta, a także nauczyciele dostaną wynagrodzenie w terminie.

Radny Marek Gąska zabrał głos w sprawie działki około 5 ha zlokalizowanej miedzy ul Bobowskich, Słowikowej, a ogródkami działkowymi by rozważyć przeznaczenie tej działki na domki jednorodzinne.

Radny Artur Mazurkiewicz pytał o powody zmian warunków przetargowych na odbiór śmieci oraz na jak długo została podpisana umowa z wykonawcą ( W wersji pierwotnej firma, która wygrałaby przetarg miała zapewnić kontenery za darmo dla mieszkańców). Prezydent poinformował, że ten zapis został usunięty, gdyż w przeciwnym wypadku musiały zostać podniesione ceny za śmieci, a czas trwania umowy to 3 lata. Radny poruszył również problem skrzyżowania ulic Nizinnej, Warszawskiej i Głównej. Prezydent poinformował ,że dopóki nie ruszy inwestycja S7 nie ma mowy o rozstrzygnięciach w tej kwestii.

Radny Marcin Piętak zwrócił się z prośba by przyjrzeć się inwestycji prowadzonej przez powiat tj. remontu ulic Szydłowieckiej i Wiejskiej. Radny zapytał się o etapy prac na Bernatce. Pytał również o parking miedzy blokami przy ulicy Norwida i Piłsudskiego. Zwrócił się również do Radnego Ordyńskiego w sprawie Testu Coopera by rozwinąć go  o wykonywanie pompek co spowoduje większą frekwencje wśród samorządowców.W odpowiedzi co do inwestycji na Bernatce radny usłyszał że 6-7 października zostanie przedstawiona część planów inwestycji.

Radny Mariusz Bodo pytał o przepust wodny odprowadzający wody opadowe  z os. Pogorzałe. Druga kwestia jaką poruszył radny to problem funkcjonowania Miejskich Usług Komunalnych oraz rekultywacji wysypiska śmieci na Łyżwach. Następnie radny zadał szereg pytań co do monitoringu miejskiego i kradzieży lamp. Radny pytał również o kwotę jaką gmina zapłaciła za delegacji w roku 2016. Ostatnią kwestia jaką poruszył radny było pytanie o kwotę jaką miasto zapłaciło za wynajem  dmuchańców na Placu Staffa w czasie trwania wakacji. Na większość pytań odpowiedź radny otrzyma na piśmie, natomiast co MUK i rekultywacji wysypiska Prezydent oznajmił, że w połowie miesiąca ma spotkanie jako udziałowiec i zapewnił, że interes gminy w tym temacie jest dobrze zabezpieczony. Co do delegacji Prezydent powiedział, że plan na ten rok to 38000zł, a do tej pory wydatkowano kwotę 22 000zł. Co do kwoty wydatkowanej na dmuchańce Prezydent poinformował, że na ten cel wydano 50 000zł. Radny w tym punkcie zwrócił uwagę, że zakup 4 nowych dmuchawców do koszt 50 000zł, a my zapłaciliśmy taka samą kwotę za miesiąc użytkowania.

Następnie w wolnych wnioskach zabrali głos Pan Zbigniew Zaborski, Jacek Cipiński, Juliusz Bilski i Artur Mazurkiewicz

Na tym obrady zakończono

 

 

 

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial