11.2 C
Nowy Jork

Żenujące odpowiedzi Prezesa MKS

Published:

Na XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżysko-Kamienna radny Mariusz Bodo złożył  9 pytań dotyczących MKS. Przyjrzyjmy się odpowiedziom na powyższe pytania.

1.Czy została zakończona inwestycja na termomodernizacje budynków MKS? Jeśli tak to kiedy nastąpił odbiór, jaki był koszt całkowity remontu tych budynków, czy inwestycja została odebrana bez uwag( proszę również kserokopie protokołów z odbioru prac podjętych remontem), o ile dni został przekroczony termin realizacji inwestycji, jaka kwota kar umownych został obciążony wykonawca, czy została dokonana płatność za wykonanie usługi?

ODP

Pytanie jest jasne, ale w odpowiedzi nie wiemy czy inwestycja została odebrana bez uwag, o ile dni został przekroczony termin inwestycji, jaka kwotę kar umownych został obciążony wykonawca? Czy Prezes ma w tym temacie coś do ukrycia?

  1. Czy podpisanie umowy na dzierżawę odzieży roboczej przez MKS w kwocie 3055,57 zł miesięcznie nie uważa Prezydent za nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych?

Odpowiedź padła na Sesji Prezydent uznał, że jest to sprawa uznaniowa, choć zauważył, że jednolity strój dla kierowców poprawia wizerunek MKS

  1. Jakie jest zadłużenie spółki MKS na dzień 31.12.2016r?

Prezes nie zna zadłużenia spółki nie chodzi o podanie zadłużenia co do złotówki ale powinien znać choćby wartość przybliżoną

  1. W odpowiedzi na moja interpelację dotyczącą aneksowania umowy co do wydłużenia terminu inwestycji termomodernizacji budynków MKS. Otrzymałem odpowiedź, że umowa została wydłużona o 30 dni z powodu demontażu nadajników telekomunikacyjnych i nie ma w tym winy, ani Zamawiającego ani Wykonawcy. To ja się pytam kogo była wina? Czy MKS nie wiedział, że na budynku ma zamontowane nadajniki telekomunikacyjne? Czy przystępując do podpisania umowy na inwestycji ani Zleceniodawca ani Wykonawca nie wiedzieli, że należy w/w nadajniki zdemontować zanim dokona się remontu dachu?


Nadal nie wiemy kto jest winny wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Może to siły wyższe?

  1. Czy w roku 2016 MKS zaciągnął jakąś pożyczkę/ kredyt, jeśli tak to na jaka kwotę w jakiej firmie i na jaki cel oraz jaki jest całkowity koszt spłaty pożyczki/kredytu?

 

6.Ile kosztowały usługi kancelarii prawnych MKS od momentu objęcia stanowiska prezesa przez Pana Bartosza Iskrę?

 

Brak odpowiedzi Prezes zasłania się tajemnicą przedsiębiorcy. Specjalnie dla Prezesa przedstawimy definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa” poniżej

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

  • ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00). Powszechnie przyjmuje się zdaniem SN, że informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, nie związanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja (wiadomość) “nie ujawniona do wiadomości publicznej” to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem. Taka informacja staje się “tajemnicą przedsiębiorstwa”, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, informacja może być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy inny przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub, gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano. Jednocześnie “tajemnica” nie traci zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób, zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, którym przedsiębiorca powierza informację. Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji powinno prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony.

Prezes powołuje się na art. 6 ustawy o Adwokaturze oraz art. 3 ustawy o Radcach Prawnych

Art. 6. 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615) – w zakresie określonym tymi przepisami.

Art. 3. 1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą. 2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. 3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1223) – w zakresie określonym tymi przepisami.

Więc pytanie do Prezesa gdzie tu ta tajenia przedsiębiorcy. Po prostu nie chce Pan podać ile wydał, a może zmarnował pan pieniędzy na kancelarie prawne i to nie swoich pieniędzy tylko spółki?

  1. Czy nowo zatrudnieni pracownicy w spółce MKS przez prezesa Pana Bartosza Iskrę byli karani za przestępstwa umyślne oraz czy posiadają wyroki skazujące za kradzież paliwa?

To znaczy Panie Prezesie których?

  1. Czy Pan Bartosz Iskra jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podjęcia błędnej decyzji? Jeśli tak to kto płaci za to ubezpieczenia MKS czy Pan Bartosz Iskra? Jeżeli MKS to jaka jest składka roczna tego ubezpieczenia?

Ile Panie Prezesie ile?

  1. Za jaką kwotę i jaką ilość opału zakupił MKS w 2016r ? Czy wyniku wybudowania nowej kotłowni nadmiar opału został sprzedany? Jeśli tak to w jakiej ilości, za jaką kwotę i w jakim trybie?

Na to pytanie Prezes nie udzielił w ogóle odpowiedzi. Czyżby i tu miał coś do ukrycia?

 

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img